วัดตลาด

 

จรรโลงพระศาสนา

เอื้ออาทรพุทธศาสนิกชน

เลขที่ ๑  หมู่ที่ ๕   ตำบลหันสัง

อำเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. -๓๕๒๒-๘๐๘๐    -๖๐๓๗-๕๖๑๓

พระอธิการบุญช่วย  ชุติปญฺโญ  เจ้าอาวาส

วัดตลาด  ตำบลหันสัง เป็นตำบลที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของอำเภอบางปะหัน ติดกับอำเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตำบลนี้ ๗ หมู่บ้าน  มีวัดมากถึง ๕ วัด นับว่ามากที่สุดในอำเภอบางปะหัน  และยังมีสำนักสงฆ์อีกสองแห่ง

วัดตลาด เป็นวัดเก่าแก่  สร้างเมื่อปี พ.. ๒๓๐๕ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  เดิมทีนั้นอยู่ห่างจากลำคลองออกไปทางทิศตะวันออก  เคยเป็นวัดร้างอยู่ช่วงหนึ่ง สมัยที่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง  เมื่อมีการสร้างวัดใหม่เลื่อนมาทางทิศตะวันตกติดลำคลอง จึงมีพระภิกษุมาอยู่มากขึ้น เพิ่งจะได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๒๗

มีคำเล่าลือสืบกันมาว่า เดิมทีนั้นวัดนี้เรียก "วัดท้ายตลาด"  เพราะอยู่หลังตลาดที่มีผู้มาค้าพืชผัก อาหารและสิ่งของต่าง ๆ  ให้กับทหารในศึกครั้งที่มาตีกรุงศรีอยุธยา  ต่อมาก็เรียกสั้นลง ๆ เหลือเพียง "วัดตลาด" ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

และยังมีคำเล่าลือกันต่อมาว่า  ที่วัดร้างนั้นมีถ้ำอยู่ ในถ้ำมีพระพุทธรูป องค์หนึ่ง เรียกกันว่า "หลวงพ่อเสือ"  ซึ่งมีผู้บอกว่าท่าน "กินเณร"  เป็นที่หวาดกลัวของเด็ก ๆ และคนทั่วไป แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้ว ทั้งถ้ำและหลวงพ่อเสือ

วัดตลาด เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมมีพื้นที่ติดต่อกับวัดหงษ์ โดยอยู่ห่าง

จากลำคลองออกไปทางด้านทิศตะวันออกติดกับทุ่งนา ห่างไกลจากผู้คน  ชาวบ้านต้องเดินทางผ่านป่าเปลี่ยวเป็นที่น่ากลัวอันตราย ประกอบกับลำธารที่ใช้สัญจรไปยังวัดก็ตื้นเขิน  จึงย้ายมา

อยู่ยังที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อปี พ.. ๒๔๘๔

วัดตลาดในปัจจุบัน  ทิศตะวันออกติดกับที่นาของชาวบ้าน ทิศตะวันตกติดกับลำคลองส่วนทิศเหนือและทิศใต้ติดกับที่ดินของชาวบ้าน เป็นวัดที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่มาก คือ มีถึง ๕๗ ไร่และมีที่ธรณีสงฆ์อีก ๒ แปลง เนื้อที่ ๓๓ ไร่ ๓ งาน ๕ ตารางวา

วัดตลาดเป็นที่บำเพ็ญศาสนกิจ และประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ของ

ชาวบ้านหมู่ ที่ ๔ ๕ และ ๖ ตำบลหันสัง   เจ้าอาวาส พระภิกษุสามเณร และชาวพุทธวัดตลาดได้ร่วมใจกันดูแลทำนุบำรุงวัดตลาดมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ มั่นคงแข็งแรง สวยงาม ครบถ้วน  เช่นเดียวกับวัดอื่น ๆ คือ มีพระอุโบสถ  ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์  กุฏิ  และ ฌาปนสถาน เป็นต้น

เจ้าอาวาสที่พอจะสืบทราบนามได้มีลำดับ ดังนี้

. พระอธิการอ่ำ  อุตมฺปญฺโญ         .. ๒๓๔๕ - ๒๓๘๕

. พระอธิการอ่ำ  อุตมฺชีโว            .. ๒๓๘๕ - ๒๔๒๕

. พระอธิการควาย                     .. ๒๔๒๕ - ๒๔๕๕

. พระอธิการบุญ กตฺปุญฺโญ         .. ๒๔๕๕ - ๒๔๖๕

. พระอธิการปาน  ปิยธมฺโม         .. ๒๔๖๕ - ๒๔๗๓

. พระอธิการน่วม  อุตฺตโม            .. ๒๔๗๓ - ๒๔๘๐

. พระสมพงษ์  โอภาโส             .. ๒๔๘๐ - ๒๔๘๖

๘ พระสมบุญ  กตปุญฺโญ               .. ๒๔๘๖ - ๒๔๘๗

๙ พระทองสุข  สุคนฺโธ                 .. ๒๔๘๗ -  ๒๔๘๙

๑๐ พระครูอนุวัตรบวรกิจ  หรือ หลวงพ่อสำราญ ฐิตสํวโร (ประเสริฐพงษ์)

            .. ๒๔๘๙ - ๒๕๔๔

(จากหนังสืองานพระราชทานเพลิงศพพระครูอนุวัตรบวรกิจ เรียงลำดับต่างกัน ดังนี้

.เจ้าอธิการฟาย สุมนเทโว                               .ประอุปัชฌาย์อ่ำ (ขาว) ปญฺญวชิโร

. เจ้าอธิการอ่ำ (ดำ) วชิรมโน                         . พระอธิการสมบุญ กตปุญฺโญ

. พระอธิการปาน ธมฺมปาโล                          . พระอธิการน่วม   อุตฺตโม

. พระอธิการป้อม  ธมฺมธีโร                           . พระสมพงษ์ โอภาโส (รักษาการ)

. พระทองสุข   สุคนฺโธ (รักษาการ)           ๑๐. พระกล้าย โสภีโต (รักษาการ)

๑๑. พระครูอนุวัตรบวรกิจ)

๑๒ พระอธิการบุญช่วย  ชุติปญฺโญ             .. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน

วัดตลาด นอกจากจะเป็นสถานที่บำเพ็ญศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร และชาวพุทธแล้ว  ยังได้เป็นที่ตั้งโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งยังคงดำเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน และเคยเปิดสอนเด็กก่อนเกณฑ์เมื่อปี พ..  ๒๕๒๓   เปิดสอนพระปริยัติธรรมเมื่อปี พ.. ๒๔๘๔

พระครูอนุวัตรบวรกิจ อดีตเจ้าอาวาส เป็นพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ปรากฏและได้รับการยอมรับนับถือ จากเพื่อนสหธรรมิก และชาวพุทธโดยทั่วไป เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อ "พระครูสำราญวัดตลาด"  

 

ของดีวัดตลาด

 

นอกจาก พระนักเทศน์ อดีตเจ้าอาวาส "พระครูสำราญวัดตลาด"  และต้นสะตือใหญ่

อายุนับร้อยปี เป็นหลักฐานแสดงถึงความเก่าแก่คู่มากับวัดแล้ว วัดตลาด ยังมี วัตถุมงคลและปูชนียวัตถุ อันเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป ดังนี้

. เหรียญชนะศึก ชนะมาร  สร้างโดยพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง โดยได้เข้าปลุกเสกที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) และวัดสุทัศน์เทพวรารามเป็นวัตถุมงคลที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ให้คุณในการชนะศัตรูหมู่อมิตรที่คิดร้าย   เป็นวัตถุ

มงคลอย่างเดียวที่จัดทำขึ้น และได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในคราว

ที่พระองค์ท่านเสด็จฯ มาที่วัดตลาด เป็นการส่วนพระองค์ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมโอรสาธิราช และพระเจ้าลูกเธอ  เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๑๙ ด้วย ซึ่งปัจจุบันหาเหรียญชุดนี้ได้ยากมาก ไม่มีให้เช่าบูชาแล้ว

. พระประธานในพระอุโบสถ  สร้างเมื่อปี พ.. ๒๕๑๗  เป็นพระปางมารวิชัย  พุทธลักษณะเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (จันทสิริมหาเถระ) วัดสุทัศน์เทพวราราม และคุณอดิศร  โฆวินทะ ร่วมสร้าง  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น  ชุตินฺธโร) วัดสามพระยาถวายพระนามพระพุทธรูปนี้ว่า "พระพุทธโมฬีศรีอดิศร"

. หลวงพ่อทิพย์เกสร  เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ คู่มากับวัด เดิมอยู่ที่วัดร้าง ปัจจุบันได้เคลื่อนย้ายมาอยู่ที่วัดใหม่แห่งนี้แล้ว ชาวพุทธวัดตลาดและใกล้เคียง เคารพนับถือ และเชื่อใน

ความศักดิ์สิทธิ์มาก มีความเชื่อกันว่า ถ้าบนบานหลวงพ่อทิพย์เกสร ให้สัมฤทธิ์ผล ต้องบนด้วย

"ขนมจีน น้ำยา ๑ หาม"  นั่นคือ ต้องมีคนสองคนหามขนมจีนมาแก้บน จึงจะถูกต้อง

วัดตลาด แม้จะเป็นเพียงวัดราษฎร์เล็ก ๆ วัดหนึ่ง แต่ก็ได้ทำหน้าที่ของวัด คือ เป็น

แหล่งเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เป็นแหล่งรวมใจของชุมชนสร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีให้แก่คนในพื้นที่ ได้อุปถัมภ์ ดูแลและสงเคราะห์ตาม

ควรแก่กรณี ขณะเดียวกันวัดและพระภิกษุก็ได้รับการอุปถัมภ์บำรุงจากชาวพุทธมาโดยตลอด

เช่นเดียวกัน..