วัดตะเคียน

วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ

คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

เลขที่ ๗๑  หมู่ที่ ๒   ตำบลขวัญเมือง

อำเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๒๒๐

โทร.-๓๕๓๘-๑๓๓๔

พระครูอมรวุฒิคุณ  เจ้าอาวาส / ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลขวัญเมือง

วัดตะเคียน เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำลพบุรี  เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง  สร้างเมื่อปี พ.. ๒๓๐๔   และได้วิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.. ๒๔๖๙

วัดตะเคียน มีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๓ งาน ทิศตะวันออกติดแม่น้ำลพบุรี ทิศเหนือทิศใต้ และทิศตะวันตกติดกับที่ดินของชาวบ้าน  มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๓ งาน ๘๕ ตารางวา 

ชื่อ "วัดตะเคียน" นี้ น่าจะตั้งชื่อตามต้นตะเคียนที่เคยมีอยู่จำนวนมากในบริเวณวัดแห่งนี้ ซึ่งปัจจุบันนอกจากต้นตะเคียนขนาดใหญ่เกือบสิบต้นแล้ว ก็ยังมีต้นไม้ใหญ่ ๆ ที่มีอายุมากกว่าร้อยปีอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ต้นไทร ต้นสะตือ เป็นต้น

วัดตะเคียนเป็นวัดที่มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ครบถ้วน มั่นคง แข็งแรงสวยงาม โดยได้สร้างขึ้นใหม่เป็นส่วนมาก และเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   เช่นเดียวกับวัดอื่น ๆ แต่ศาลาการเปรียญเก่า และหอระฆังเก่า  ซึ่งเป็นไม้ที่อยู่ใน สภาพทรุดโทรมก็ยังแสดงถึงความสวยงามของสถาปัตยกรรมในยุคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้ดี  ซึ่งหากจะบำรุงรักษาให้มั่นคงสวยงามดังเดิมจะต้องใช้งบประมาณ จำนวนมหาศาล

เป็นที่น่าเสียดายว่า แม้วัดตะเคียนจะเป็นวัดเก่าแก่มากวัดหนึ่ง แต่ขาดการบันทึกเรื่องราวความเป็นมา ทั้ง ๆ ที่มีร่องรอยของความเจริญงอกงามอยู่มาก

เจ้าอาวาสที่พอจะสืบทราบนามได้มีเพียง ๓ รูป คือ

. หลวงพ่อหวาด

. พระอธิการเชื้อ

. พระครูอมรวุฒิคุณ      .. ๒๕๐๓ - ปัจจุบัน

วัดตะเคียน เคยมีการสร้างวัตถุมงคลครั้งหนึ่งคือ "เหรียญหลวงพ่อเชื้อ" เมื่อปีพ.. ๒๕๓๐

ปูชนียวัตถุสำคัญประจำวัดตะเคียนคือ "หลวงพ่อทอง" พระประธานในอุโบสถ เป็นที่เคารพนับถือในความศักดิ์สิทธิ์ ของชาววัดตะเคียน ของแก้บนที่นิยมกันมากคือ "หัวหมู"

สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของวัดตะเคียนคือ ความสงบ เพราะอยู่ห่างจากถนน และอยู่ติดกับแม่น้ำ  แม้จะเป็นวัดที่สงบ แต่ก็เดินทางสะดวก

วัดตะเคียน นอกจากจะเป็นที่บำเพ็ญกุศล  ประกอบศาสนกิจตามประเพณีของพุทธศาสนิกชนแล้ว ยังเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวของอำเภอบางปะหันอยู่ช่วงระยะหนึ่งด้วย

ในปัจจุบันชาวชุมชนวัดตะเคียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกีฬาว่า มีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัยดี ช่วยป้องกันเยาวชนไม่ให้ไปมั่วสุมเกี่ยวกับยาเสพติด หรือทางไม่ดีอื่น ๆ ชาววัดตะเคียน จึงได้ให้มีการจัดทำสนามฟุตบอลขึ้นในบริเวณวัด ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลที่มีขนาดได้มาตรฐาน และเป็นสนามฟุตบอลที่มีสภาพสนามดีมากแห่งหนึ่งของอำเภอบางปะหัน ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับอำเภอหลายครั้ง ได้ใช้สนามแห่งนี้เป็นสนามแข่งขัน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี

วัดตะเคียน  แม้จะเป็นวัดเล็ก ๆ ไม่มีปูชนียวัตถุ หรือเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เหมือนบางวัด แต่ก็เป็นวัดที่ให้บริการแก่ชุมชนได้ดียิ่งวัดหนึ่ง มีพระภิกษุที่ได้รับการยกย่องว่าปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และวัดตะเคียนจะยังคงคุณค่าเช่นนี้ไว้ หากชาวพุทธ และเยาวชนหันมาสนใจ ใส่ใจศึกษา เพราะยังมีภูมิปัญญาของบรรพบุรุษอีกมากมายหลายอย่างที่ปรากฏอยู่และพร้อมที่จะให้เยาวชนศึกษาและสืบสานให้คงอยู่ และเจริญรุ่งเรืองตลอดไป.