วัดศรีภวังค์.

สพฺพทานํ  ธมฺมทานํ  ชินาติ

การให้ธรรมะ  ชนะการให้ทั้งปวง

เลขที่ ๑  หมู่ที่ ๑   ตำบลทับน้ำ

อำเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐

โทร. -๑๘๐๑-๑๙๗๓    -๖๑๓๗-๙๒๓๖

พระอธิการแสวง  ปญฺญาวฑฺฒโน  เจ้าอาวาส

วัดศรีภวังค์ ตั้งอยู่ที่บ้าน "คลองสาร" หรือหมู่ที่ ๑ ตำบลทับน้ำ ที่ตั้งของวัดศรีภวังค์นั้นอยู่ริมหนองสับปะโคน ซึ่งน่าจะกลายมาจาก "เสาประโคน" คือ เสาไม้สำหรับผูกช้าง  เพราะบริเวณนี้เคยเป็นที่เลี้ยงช้างจำนวนมาก ทำให้เกิดข้อสันนิษฐานว่า บ้าน "คลองสาร" เป็นที่ลุ่ม น่าจะเป็นสถานที่ใช้เลี้ยงช้างหลวง เหมือนกับบ้านม้าที่อยู่ทางเหนือขึ้นไปเป็นที่ดอน เป็นสถานที่เลี้ยงม้าหลวงในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชดังที่มีผู้เล่าสืบต่อ ๆ กันมา (สาร แปลว่า ช้าง)

และจากประวัติที่มีผู้สืบค้นไว้ ทราบว่า วัดศรีภวังค์นี้ ์เดิมเป็นสำนักสงฆ์ เมื่อหลวงคชศักดิ์ (นายค้าง) ขุนนางผู้หนึ่งที่ควบคุมดูแลการเลี้ยงช้าง ได้บรรดาศักดิ์เป็น"พระศรีภวังค์" ก็ได้สร้างวัดขึ้นเมื่อปี พ.. ๒๔๑๕ ตามธรรมเนียมนิยมของผู้ที่ได้รับตำแหน่งสูงขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์

แต่เดิมชื่อวัดนี้เขียนว่า "วัดสีภวังค์"  ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.. ๒๔๗๙ และได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรีภวังค์ เมื่อพ.. ๒๔๘๓

ปัจจุบัน วัดศรีภวังค์มีเนื้อที่ ๒๖ ไร่เศษ ทิศเหนือเป็นทุ่งนา(หนองสับปะโคนเดิม) ทิศตะวันออกจรดคลองชลประทาน ทิศใต้เป็นหมู่บ้านและโรงเรียนประถมศึกษา ทิศตะวันตกเป็นทุ่งนา 

มีเจ้าอาวาสจากอดีตถึงปัจจุบัน ที่พอจะสืบทราบนามได้ มีดังนี้

. พระอธิการนาค                       . พระอธิการท้วมถ

. พระอธิการทัน                       . พระอธิการเค้ถ

. พระอธิการล้วน                      . พระอธิการอั๋นถ

. พระอธิการเกลี้ยง                    . พระอธิการผ่าน  ฉนฺทโนถ

. พระครูชื้น  ปาสาทิโก              ๑๐. พระอธิการแสวง  ปญฺญาวฑฺฒโน

วัดศรีภวังค์ เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศล และประกอบศาสนกิจของชาวพุทธจากหมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๒ ของตำบลทับน้ำ ชาวพุทธวัดศรีภวังค์ได้อุปถัมภ์บำรุง ดูแลวัดและพระภิกษุสามเณรมาโดยตลอด ทำให้วัดมีความเจริญมั่นคงตามสมควร อาคารเสนาสนะเดิมได้ผุพังไปตามสภาพ ขณะนี้กำลังมีการก่อสร้างเพิ่มเติมหลาย ๆ อย่าง

เนื่องจากวัดศรีภวังค์อยู่ในที่ลุ่ม ริมคลอง เดิมนั้นจะมีน้ำท่วมทุกปี การสัญจรไปมาต้องใช้เรือ  แต่จากสภาพการคมนาคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้วัดต้องปรับปรุงพื้นที่ และอาคารเสนาสนะ ให้เหมาะกับการสัญจรทางรถยนต์ ซึ่งต้องใช้งบประมาณมาก และในบางปีที่น้ำมากน้ำก็ยังท่วมอยู่

อย่างไรก็ตาม วัดศรีภวังค์ก็เป็นแหล่งรวมใจ รวมศรัทธาของชาวคลองสารและหมู่บ้านใกล้เคียง  ได้ช่วยกันสืบสานพระศาสนา และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไว้ได้อย่างมั่นคง

วัดศรีภวังค์ มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดคือ "หลวงพ่อเฒ่า" เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเนื้อหินศิลาแลงหน้าตักกว้างสองศอกคืบ สูง ๑.๕๐ เมตร  ชาวบ้านเคารพนับถือมาก เชื่อว่าช่วยปัดเป่าโรคภัยและนำความสุขความสำเร็จมาให้ ใครที่มาขอความเมตตาจากท่านแล้วมักจะสมปรารถนาที่ดีงามทุกประการ 

วัดศรีภวังค์ แม้จะเป็นวัดเล็ก ๆ  ไม่มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนกับอีกหลาย ๆ วัด แต่ก็ได้ทำหน้าที่ของวัดที่เป็นแหล่งชูชุบจิตใจ สร้างเสริมคุณความดี  สร้างความรัก ความสามัคคีให้แก่คนในชุมชนด้วยดีตลอดมา  อีกทั้งวัดศรีภวังค์ ก็ยังเป็นที่ตั้งของ โรงเรียนประถมศึกษา  คือ โรงเรียนวัดศรีภวังค์  ซึ่งก็ได้ให้ความรู้ ให้การศึกษาแก่เด็ก ๆ และเยาวชน ชาวบ้านคลองสาร จนเติบโต มีความรู้ความสามารถ เป็นคนดีมีศีลธรรม ทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมเป็นจำนวนไม่น้อย   หากเด็ก ๆ และเยาวชนรวมทั้งชาวบ้านคลองสาร ให้ความเอาใจใส่ วัด ดังเช่นบรรพบุรุษได้กระทำต่อ ๆ กัน

มา  ก็จะช่วยให้เกิดเป็นความเจริญทั้งแก่วัด และตัวของเยาวชนเอง.