วัดศาลาแดง

สพฺพทานํ  ธมฺมทานํ  ชินาติ

การให้ธรรมะ  ชนะการให้ทั้งปวง

เลขที่ ๓๓  หมู่ที่ ๕   ตำบลบางปะหัน

อำเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐

โทร. -๐๕๓๘-๑๔๔๒

                                เจ้าอธิการไพบูลย์ มหาปุญฺโญ  เจ้าอาวาส / เจ้าคณะตำบลขวัญเมือง

วัดศาลาแดง เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเหมือนวัดส่วนมากในประเทศไทย  มีเนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๑ งาน ๔๖ ตารางวา  ทิศเหนือติดกับที่ดินของชาวบ้าน ทิศใต้เดิมเป็นเส้นทางเดินของช้างที่เดินทางผ่านไปมาจากพะเนียดที่บ้านลุมพลี ต่อมาเมื่อไม่มีช้างก็กลายเป็นทางสาธารณะ และ ปัจจุบัน ได้สร้างเป็นถนนเชื่อมต่อกับสะพานข้ามแม่น้ำลพบุรีทำให้สะดวกในการสัญจรมากทิศตะวันออกของวัดเป็นลำคลองชลประทาน ถัดออกไปเป็นทุ่งนา  ส่วนด้านทิศตะวันตกติดกับแม่น้ำลพบุรี

เล่าสืบกันมาว่า วัดศาลาแดง นี้ เดิมชื่อ "วัดหางเสือ"  สร้างเมื่อปี พ..๒๓๐๕  โดยคหบดีชาวจีนที่เป็นพ่อค้าล่องซุงคนหนึ่ง ชื่อ ก๋งชวดทอง แหวนทอง โดยสร้างห่างจากแม่น้ำออกไปใกล้กับคลองชลประทานปัจจุบัน ซึ่งเดิมเป็นทุ่งนา เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒ (.. ๒๓๑๐)  วัดหางเสือได้กลายเป็นวัดร้างอยู่ระยะหนึ่ง  ต่อมาได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ โดยสร้างอาคารเสนาสนะต่าง ๆ เลื่อนมาทางตะวันตกติดกับแม่น้ำลพบุรี ชาวบ้านเรียกกันว่า "วัดหลังคาแดง" ต่อมาสมัยพระอธิการเฉื่อย  สมเด็จพระวันรัต (เฮง)  วัดมหาธาตุยุวราษฏร์รังสฤษดิ์ได้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็น "วัดศาลาแดง" จึงเรียกกันว่า วัดศาลาแดงมาจนถึงปัจจุบัน

วัดศาลาแดง ได้วิสุงคามสีมาในครั้งหลัง เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕

เจ้าอาวาสที่พอจะสืบทราบนามได้ มีลำดับดังนี้

. พระอธิการอยู่                                     .. ๒๔๑๖ - ๒๔๖๖

. พระอธิการเฉื่อย  อินฺทโชโต                 .. ๒๔๖๗ - ๒๔๗๗

. พระอธิการอุ่น  สุนฺทโร                       .. ๒๔๗๘ - ๒๔๙๒

. พระอธิการเมี้ยน                                 .. ๒๔๙๔ - ๒๕๐๑

. พระอธิการสำรวย อธิปุญฺโญ     .. ๒๕๐๒ - ๒๒๕๔๒

. เจ้าอธิการไพบูลย์ มหาปุญฺโญ    .. ๒๕๔๒ - ปัจจุบัน

ชาวพุทธจากหมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๖ ของตำบลบางปะหันเป็นส่วนมากที่มาทำบุญที่วัดศาลาแดง คอยดูแลอุปถัมภ์ บำรุง พระภิกษุสามเณร รวมทั้งดูแลทำนุบำรุงวัดมาโดยสม่ำเสมอ ทำให้วัดศาลาแดงมีอาคารเสนาสนะที่มั่นคง แข็งแรงถาวร สวยงาม เช่นเดียวกับวัดทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่หลายวัดได้สร้างอาคารเสนาสนะต่าง ๆ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน แต่อาคารเสนาสนะหลายอย่างของวัดศาลาแดงยังคงเป็นไม้ที่คงรักษาศิลปะการก่อสร้างอันงดงามแบบเดิมอยู่ เช่น หอสวดมนต์ กุฏิพระสงฆ์ เป็นต้น

ปูชนียวัตถุสำคัญของวัดศาลาแดง คือ หลวงพ่อทอง เป็นพระพุธรูปพระประธานในพระอุโบสถ ชาวบ้านศาลาแดงให้ความเคารพ เชื่อถือศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์กันมาก  การแก้บนต่อหลวงพ่อทอง ที่นิยมกันมาก คือ การปิดทอง

สิ่งที่น่าภาคภูมิใจของวัดศาลาแดงอีกอย่างหนึ่งคือ การที่ได้รักษาต้นไม้ใหญ่ เก่าแก่ อายุนับร้อยปีไว้จำนวนมาก เช่น ต้นตะเคียน ต้นยาง เป็นต้น

วัดศาลาแดง เป็นวัดหนึ่งที่อยู่ในทำเนียบของวัดที่มีพระเกจิอาจารย์ตามความนิยมของผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่อง โดยทางวัดศาลาแดงได้เคยสร้างเหรียญ "หลวงพ่อรวย" หรือพระอธิการสำรวย อธิปุญโญ  อดีตเจ้าอาวาสของวัดศาลาแดง  ขึ้น ๒ รุ่นคือ

รุ่นที่ ๑ เหรียญโลหะรูปเสมา  .. ๒๕๓๔

รุ่นที่ ๒ เนื้อผง                      .. ๒๕๓๖

วัดศาลาแดง นอกจากจะเป็นแหล่งรววมใจ รวมศรัทธา เป็นที่บำเพ็ญกุศล  ประกอบศาสนกิจตามประเพณีต่าง ๆ แล้ว  ยังมีศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าหลายอย่าง ควรที่เยาวชนจะได้มาสนใจศึกษา และสืบทอดไว้ให้คงอยู่ตลอดไป .