วัดประมุง

สพพฺทานํ  ธมฺมทานํ  ชินา

การให้ธรรมะ  ชนะการให้ทั้งปวง

เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๓   ตำบลบ้านลี่

อำเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๒๒๐

โทร. -๑๙๙๑-๒๖๗๒

พระอธิการเสน่ห์  กิตฺติญาโณ เจ้าอาวาส

วัดประมุง เดิมเป็นวัดร้าง ซึ่งเชื่อกันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ต่อมามีพระอาจารย์ทอง ได้ธุดงค์มาพักที่วัดร้างแห่งนี้ และได้สร้างเป็นวัดขึ้นมา ท่ามกลางป่าไม้ซึ่งมีไม้ใหญ่อยู่มากในขณะนั้น จึงได้ชื่อว่า "วัดป่ามุง"

วัดประมุงได้วิสุงคามสีมาเมื่อ วันจันทร์ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ปี จอ พ.. ๒๔๒๙

วัดประมุงเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา ทิศเหนือและทิศใต้ติดกับที่ดินของชาวบ้าน ทิศตะวันตกเป็นทุ่งนา ส่วนทิศตะวันออก หรือหน้าวัดเป็นคลองบ้านลี่  ปัจจุบันนี้มีถนนเลียบลำคลอง

เจ้าอาวาสที่พอจะลำดับได้ มีดังนี้

. พระอาจารย์ทอง                      . พระอาจารย์อุ่น

. พระอาจารย์นวม                     . พระอาจารย์กลุด

. พระอาจารย์พุ่ม                       . พระอาจารย์สังวาลย์               

. พระอาจารย์โปร่ง                   .. ๒๔๘๗ - ๒๔๙๐

. พระอาจารย์ชั้น                      .. ๒๔๙๐ - ๒๔๙๖

. พระอาจารย์พยอม                   .. ๒๔๙๖ - ๒๕๐๔

๑๐. พระอาจารย์พุด  ฐตวณฺโณ       .. ๒๕๐๔ – ๒๕๒๔

๑๑.พระอธิการยวน   อาภากโร         พ.ศ.  ๒๕๒๔- ๒๕๔๕

๑๑. พระอธิการเสน่ห์ กิตฺติญาโณ   .. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน

 

            วัดประมุง เป็นวัดที่ชาวพุทธทั้งหมู่ที่ ๒ ๓ ๔ และ ๕ ของตำบลบ้านลี่ ใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจต่าง ๆ  มีหมู่ที่ ๑ เท่านนั้นที่ไปประกอบพิธี ทำบุญที่วัดอื่น  จึงนับว่าเป็นวัดที่มีญาติโยมอุปถัมภ์มาก และเป็นวัดของชาวบ้านลี่ด้วย

พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย  ศิลปะสมัยอยุธยา พระประธานในพระอุโบสถ  ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดประมุง ชาวตำบลบ้านลี่ให้ความเคารพนับถือกันทั่วไป  ของแก้บนที่นิยมนำมาถวายคือ พวงมาลัย  และการปิดทอง

นอกจากพระพุทธรูปพระประธานในพระอุโบสถแล้ว   รูปหล่อหลวงพ่อทอง เจ้าอาวาสองค์แรก ก็เป็นที่เคารพนับถือ เชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ อีกอย่างหนึ่งเช่นกัน ซึ่งหลวงพ่อทองนี้

ได้เคยมีการจัดทำวัตถุมงคลเป็นเหรียญขึ้นเมื่อปี พ.. ๒๕๑๘

วัดประมุงเป็นวัดที่มีอาคารเสนาสนะครบถ้วน ทั้งพระอุโบสถ  ศาลาการเปรียญ  หอ

สวดมนต์   กุฏิพระสงฆ์ และฌาปนสถาน  โดยเฉพาะ หอระฆังมีความสวยงามและแปลกจากอื่น ๆ โดยมีหลังคาเป็นจตุรมุข งดงามมาก

วัดประมุงก็เช่นเดียวกับอีกหลาย ๆ วัดที่ได้แบ่งที่ดินส่วนหนึ่งให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน

ประถมศึกษา ซึ่งก็คือโรงเรียนวัดประมุง ที่ให้การศึกษาอบรมแก่ลูกหลานของชาวตำบลบ้านลี่มานาน เป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่มีชื่อเสียงโรงเรียนหนึ่งของอำเภอบางปะหัน

วัดประมุงมีต้นไม้ใหญ่เก่าแก่อายุนับร้อยปีหลายต้น โดยเฉพาะต้นตะเคียน  ต้นยาง มีอยู่นับสิบต้น  และขณะนี้ วัดประมุงก็ได้ปลูกสวนป่า และต้นไม้ต่าง ๆ จำนวนมาก เพื่อให้วัดประมุงเป็นสถานที่ที่สงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การประกอบศาสนกิจ และบำเพ็ญธรรม ทั้งของชาวพุทธ และพระภิกษุสามเณร

แม้ว่าวัดประมุงจะเป็นวัดขนาดเล็ก มีเนื้อที่เพียง ๑๓ ไร่  แต่การปลูกสร้างอาคาร

เสนาสนะต่าง ๆ อย่างเป็นสัดส่วน ก็ทำให้วัดประมุงดูกว้างขวาง  ประกอบกับอยู่ติดกับคลอง

บ้านลี่ และร้านค้า จำทำให้มีผู้มาเยี่ยมวัดเสมอ ๆ

วัดประมุงนอกจากจะเป็นศูนย์รวม เป็นที่พึ่งทางใจ  เป็นที่ให้การศึกษาของชาวตำบล

บ้านลี่แล้ว ยังให้ความช่วยเหลือด้านอื่นแก่ชาวบ้านด้วย ทั้งเครื่องอุปกรณ์ ของใช้ต่าง ๆ ก็มีให้

ชาวบ้านได้หยิบยืมไปใช้  มีพระภิกษุบางรูปที่มีความรู้ทางแพทย์แผนไทย ก็ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เจ็บป่วยเท่าที่สามารถช่วยได้ อันเป็นการเกื้อกูลกันระหว่างวัด กับบ้านดังที่เคยเป็นมาแต่ในอดีต  ซึ่งหากมีการดูแลอนุเคราะห์ช่วยเหลือกันระหว่างวัดกับบ้านเช่นนี้  วัดประมุงก็จะเป็นวัดคู่กับตำบลบ้านลี่ เป็นที่เผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิด

ประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกตลอดไป.