วัดพระงาม

สพพฺทานํ  ธมฺมทานํ  ชินาติ

การให้ธรรมะ  ชนะการให้ทั้งปวง

เลขที่ ๒๗  หมู่ที่ ๑   ตำบลบางเดื่อ

อำเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐

โทร. -๓๕๗๑-๐๖๐๗,   -๙๘๑๒-๓๒๗๔

พระครูสังฆกิจวิมล  เจ้าอาวาส  /  เจ้าคณะตำบลพุทเลา

จากคำบอกเล่าสืบ ๆ กันมาทำให้พอทราบว่า วัดพระงามเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาน่าจะสร้างเมื่อปี พ.. ๒๑๑๒ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง และคงเป็นวัดร้างอยู่ในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒  ต่อมามีการบูรณะขึ้นใหม่ สมัยธนบุรี และมาได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.. ๒๔๐๑ โดยตั้งชื่อตามชื่อหมู่บ้าน  ซึ่งชาวบ้านแถบนี้เดิมคงเป็นชาวมอญ เพราะที่หน้าวัดจะมีเสาหงส์อันเป็นเอกลักษณ์ขงองชาวมอญที่นิยมสร้างเสาหงส์ไว้ที่วัด อีกทั้งมีรูปช้างสามเศียรปรากฏอยู่  และร่องรอยที่เป็นเจดีย์ วิหารเก่า ๆ ก็ยังหลงเหลืออยู่พอที่จะเห็นได้

คนเฒ่าคนแก่ได้ยืนยันว่า เจ้าอาวาสองค์หนึ่งคือพระสมุห์พ่วง จะเดินทางไปธุดงค์ที่

เมืองหงสาวดี ประเทศพม่าทุก ๆ ปี  จนครั้งสุดท้ายท่านได้มรณภาพที่ประเทศพม่า  มีพระที่

ติดตามไปและเดินทางกลับมาได้รูปหนึ่งชื่อ สิน 

เรื่องนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความผูกพันของวัดพระงาม กับชาวไทยเชื้อสายมอญ ทั้งพระภิกษุและฆราวาส

วัดพระงาม เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีเนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๑ งาน ทิศเหนือติด

คลองชลประทาน ทิศตะวันออกติดคลองเกาะเลิ่ง  มีที่ธรณีสงฆ์ สองแปลง เนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน

เจ้าอาวาส พระภิกษุ สามเณร และชาวพุทธบ้านพระงาม ได้ช่วยกันทำนุบำรุง ดูแลวัดพระงามมาโดยตลอด ทำให้วัดพระงามมีอาคารเสนาสนะที่มั่นคง แข็งแรง สวยงาม เช่นอุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ และกุฏิสงฆ์อีก ๖ หลัง  อีกทั้งยังได้พยายามรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ไว้จำนวนมาก  โดยเฉพาะต้นเกตุ ซึ่งเป็นมงคล หายาก อายุนับร้อยปี ซึ่งมีผู้นำมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดียก็มีอยู่ที่หน้าวัดแห่งนี้

เจ้าอาวาสที่พอจะลำดับได้ มีดังนี้

. พระสมุห์พ่วง                         . พระอุปัชฌาย์ทองถ

. พระอาจารย์เนตร                    . พระสมุห์ฟัก

. พระอาจารย์น้อย                     . พระบุญสืบ

. พระครูโสภณสมณวัตร            .. ๒๕๐๑ - ๒๕๔๐

. พระอธิการสมบุญ  ธมฺมกโร      .. ๒๕๔๑

. พระครูสังฆกิจวิมล  .. ๒๕๔๓ - ปัจจุบัน

ปูชนียวัตถุ สำคัญ และสิ่งที่น่าสนใจของวัดพระงาม ได้แก่

. พระประธานในพระอุโบสถ หน้าตักกว้าง ๕ ศอก เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ที่มี

พุทธลักษณะงดงาม  ซึ่งในพระอุโบสถนี้ มีจิตกรรมฝาผนังที่สวยงามด้วย

. พระเจดีย์ใหญ่ เป็นพระเจดีย์ที่สร้างบนฐานเจดีย์เก่าสมัยอยุธยา มีคุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

. มณฑปและพระพุทธบาทจำลอง  เป็นปูชนียวัตถุที่สวยงาม เป็นที่เคารพสักการะ

ของชาวพุทธบ้านพระงามโดยทั่วไป

. จิตรกรรมฝาหนัง  ที่ฝาหนังของมณฑปพระพุทธบาทจำลองมีภาพจิตรกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ ที่งดงาม

. วิหารเก่า เป็นซากวิหารเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และ

โบราณคดี

วัดพระงาม นอกจากจะเป็นสถานที่ชูชุบจิตใจ ประกอบศาสนกิจ บำเพ็ญกุศลตาม ประเพณีต่าง ๆ ของชาวบ้านพระงาม ที่ศรัทธาและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาโดยตลอดมาแล้ววัดพระงามยังได้ให้ใช้ที่ดินทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนประถมศึกษา  คือ โรงเรียนวัดพระงาม

วัดพระงาม เป็นวัดที่สงบ ร่มรื่นมากแห่งหนึ่ง  มีการคมนาคมสะดวก   เป็นจุดที่สามารถเดินทางไปได้หลายแห่ง  และเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมากวัดหนึ่งของอำเภอบางปะหัน เพราะนอกจากความเก่าแก่ มีปูชนียวัตถุที่น่าสนใจ มีอาคารเสนาสนะที่สวยงามแล้ว  ชุมชนชาววัดพระงามยังเป็นผู้มีอัธยาศัยดี  มีน้ำใจงดงามยิ้มแย้มแจ่มใส  วัดพระงาม จึงเป็นวัดที่น่าสนใจศึกษา และมาเยี่ยมเยียนอีกวัดหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชนชาววัดพระงามควรที่จะเรียนรู้และภาคภูมิใจกับสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้.