วัดนาค

ศีล สมาธิ ปัญญาถ

                        นำพาชีวิต พิชิตทุกข์

เลขที่  ๗๓  หมู่ที่ ๗   ตำบลบางปะหัน

อำเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐

โทร. -๓๕๓๘-๑๖๒๐

เจ้าอธิการปรีชา  มหาวีโร  เจ้าอาวาส / เจ้าคณะตำบลเสาธง

จากประวัติที่พอจะทราบมาคือ วัดนาค เริ่มสร้างตั้งแต่ พ.. ๒๓๐๓ สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีตำนานเล่ากันว่า มีชาวจีนมาล่องเรือค้าขายตามลำน้ำลพบุรี และได้มาพักที่ร่มไทรหน้าวัด เห็นเป็นทำเลดี จึงอธิษฐานว่า ถ้าค้าขายได้ดีจะสร้างวัดไว้ก่อนกลับเมืองจีน ปรากฏว่า ชาวจีนผู้นี้ประสบความสำเร็จในการค้า ได้กำไรดี จึงได้สร้างวัดขึ้นตามที่ตนเองได้ตั้งสัจจาธิษฐานไว้  เรียกกันว่า "วัดจีนมานะ" แต่พ่อค้าจีนผู้นี้ก็เสียชีวิตก่อนที่จะได้กลับเมืองจีน ชาวบ้านจึงได้สร้างศาลขึ้น และเรียกศาลนี้ว่า "ศาลเจ้าพ่อร่มขาว" ซึ่งยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน

วัดนาคได้กลายเป็นวัดร้างอยู่ช่วงหนึ่ง หลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ (..๒๓๑๐) ต่อมาชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างเป็นวัดขึ้นมาใหม่ และเรียกชื่อวัดแห่งนี้ว่า "วัดนาค"  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในครั้งหลังเมื่อ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๖๗ 

เจ้าอาวาสที่พอจะสืบทราบนามได้ มีดังนี้

. พระอธิการบุญ

. พระอธิการป้อม

. พระอธิการหร่าย                        .. ๒๔๔๘ - ๒๔๗๘

. พระครูบุณยสารโศภน             .. ๒๔๗๘ - ๒๕๒๔

. พระจำนงค์  อติภทฺโท

. เจ้าอธิการปรีชา  มหาวีโร             .. ๒๕๓๘ - ปัจจุบัน

ปัจจุบัน วัดนาค ตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำลพบุรี มีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๘๒ ตารางวา มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ มั่นคง แข็งแรง สวยงาม  ครบถ้วนเพียงพอแก่การประกอบพิธีกรรม และบำเพ็ญศาสนกิจของพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชน อีกทั้งยังได้ปลูกต้นไม้ให้ร่มเย็น สงบ สงัด เหมาะกับ

การเป็นที่ปฏิบัติธรรม กรรมฐานอันสงบร่มรื่นอีกด้วย

นอกจากนี้ วัดนาคยังให้การอนุเคราะห์แก่การศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน และโรงเรียนประถมศึกษาวัดนาค  ทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงมาก  

ในอดีตวัดนาคแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของโรงเรียนมัธยมแห่งแรกของอำเภอบางปะหัน หรือโรงเรียนบางปะหันในปัจจุบันนั่นเอง

วัดนาค เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธโดยทั่วไป เจ้าอาวาส พระภิกษุสามเณร และชาวพุทธของวัดนาค ได้ดูแลอุปถัมภ์กันสืบมา ได้มีการก่อสร้างอาคารเสนาสนะต่าง ๆ มั่นคง แข็งแรง สวยงาม เช่นเดียวกับวัดโดยทั่วไป  อีกทั้งยังได้สร้าง อาคารโรงเรียน หรืออาคารหลวงพ่อจรัญ และสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งริมแม่น้ำอีกด้วย  เนื่องจากวัดอยู่ริมแม่น้ำลพบุรี เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก ตลิ่งถูกน้ำกัดเซาะลงทุกปี จึงจำเป็นต้องป้องกัน

บทบาทสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดนาค คือ การจัดการอบรมปฏิบัติธรรม จากความเอื้ออำนวยของสถานที่ ความพร้อมของพระวิทยากร รวมทั้งความสนใจในการให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชน และพุทธศาสนิกชนของท่านเจ้าอาวาส จึงได้จัดให้วัดนาคเป็นสถานที่อบรมการปฏิบัติธรรม การฝึกสมาธิแก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปทั้งนี้ โดยการบริหารจัดการของเจ้าอาวาส .