วัดม่วง

สพฺพทานํ  ธมฺมทานํ  ชินาติ

การให้ธรรมะ  ชนะการให้ทั้งปวง

เลขที่ ๔๘  หมู่ที่ ๕   ตำบลโพธิ์สามต้น

อำเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐

โทร. -๓๕๗๑-๐๒๑๖    -๑๘๕๖-๕๓๙๑

พระสมุห์สมบูรณ์  มหาวีโร  เจ้าอาวาส

วัดม่วงตั้งอยู่เลขที่  ๔๘  หมู่    ตำบลโพธิ์สามต้น  อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีที่ดิน  ๑๖  ไร่    งาน  ๕๒  ตารางวา ทิศเหนือติดลำรางสาธารณะ ทิศตะวันออกติดคลองโพธิ์สามต้น ส่วนทิศใต้ติดกับคลองชลประทานและทิศตะวันตกติดกับที่ดินของเอกชน

วัดม่วงสร้างขึ้นเมื่อปี พ.. ๒๓๕๕ สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ไม่มีหลักฐานปรากฎว่า ใครเป็นผู้สร้างวัดม่วง  แต่จากลักษณะของสถาปัตยกรรมบางส่วนก็บ่งบอกได้ชัดเจนว่า ผู้สร้างมีความรู้ในเชิงช่างสถาปัตยกรรม และมีรสนิยม หรือมีฝีมือทางศิลปะไม่น้อยเลยทีเดียว 

วัดม่วงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ  .. ๒๓๕๗

วัดม่วง ตั้งชื่อตามชื่อหมู่บ้าน คือ "บ้านม่วง" ตลอดระยะเวลาที่สร้างวัดขึ้นมา ชาวบ้านม่วงก็ได้ดูแล อุปถัมภ์พระภิกษุสามเณรและวัดตลอดมา ไม่ปรากฏว่า เคยมีช่วงเวลาใดที่เป็นวัดร้าง ทำให้วัดม่วงมีความเจริญมั่นคง เสมอมา  แม้ว่าอาคารเสนาสนะเดิมที่เป็นไม้จะผุพังลงไป ตามกาลเวลาก็ตาม ชาวพุทธวัดม่วงก็ได้ร่วมแรง ร่วมศรัทธาสร้าง หรือซ่อมแซมขึ้นใหม่ ทำให้วัดม่วงมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ที่มั่นคง แข็งแรง สวยงาม เพียงพอครบถ้วนในการประกอบศาสนกิจ และพิธีกรรมตามประเพณีต่าง ๆ เช่น พระอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ  หอสวดมนต์  และกุฏิพระสงฆ์ เป็นต้น

เจ้าอาวาสของวัดม่วง มีชื่อลำดับได้ ดังนี้

            . พระอุปัชฌาย์เปรม       . พระอธิการธิว

            . พระอธิการพ่วง            . พระอธิการพิน

            . พระอธิการสาย            . พระอธิการจอน

            . พระอธิการเนย              ๑๐. พระอธิการอ๊อด

            . พระอธิการกัน               ๑๑. พระอธิการสะอาด

            . พระอธิการทองสุข      

ลำดับที่ ๑๒ คือ พระสมุห์สมบูรณ์    มหาวีโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ปี พ.. ๒๕๔๐

ปูชนียวัตถุ และสิ่งที่น่าสนใจของวัดม่วง ได้แก่

. พระประธานในพระอุโบสถ  เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่มากับวัด มีพุทธลักษณะที่

งดงาม 

. พระประธานในพระวิหาร  เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อีกเช่นกัน เป็นที่เคารพนับถือ

ของชาวบ้านม่วง

. พระเจดีย์ ซึ่งมีขนาดใหญ่โตพอสมควร ขนาดฐานกว้างด้านละ ๔ เมตร

. จิตกรรมสีฝุ่นบนฝาผนังพระวิหาร ซึ่งเป็นเรื่องทศชาติ และพุทธประวัติ รวมแล้วมี

ประมาณ ๕๐ ภาพ ความงดงามของภาพนั้นตามมาตรฐานช่างแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เลยทีเดียว เป็นภาพที่เก่าแก่สร้างขึ้นพร้อมกับพระวิหาร

. ตู้พระไตรปิฏกลายรดน้ำโบราณ  ทั้งรูปทรงและศิลปะลายรดน้ำเป็นของเก่าแก่อายุไม่น้อยกว่าร้อยปี

นอกจากปูฃนียวัตถุและภาพจิตรกรรมอันงดงามแล้ว สิ่งที่ภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของ

ชาวพุทธวัดม่วง คือ  การที่ได้รักษาต้นไม้ใหญ่ เก่าแก่ อายุนับร้อยปีให้คงอยู่ เช่น ต้นตะเคียน ต้นโพธิ์ต้นยาง เป็นต้น

วัดม่วงได้เคยสร้างวัตถุมงคลเพื่อให้ผู้เคารพนับถือเช่าบูชาขึ้นครั้งหนึ่ง คือ "เหรียญหลวงปู่เปรม"  อดีตเจ้าอาวาส และพระอุปัชฌาย์ ซึ่งได้รับความนิยมในหมู่ชนที่ชมชอบพระเครื่องกันมากพอสมควร

มีเรื่องเล่าสืบกันมาว่า สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงเคยเสด็จมาประทับที่วัดม่วงแห่งนี้ครั้งหนึ่ง ในคราวที่จะเสด็จไปจังหวัดลพบุรีนับเป็นเกียรติประวัติของชาวบ้านม่วง และวัดม่วงเป็นอย่างยิ่ง   

การที่วัดม่วงมีความโดดเด่นในเชิงช่าง และศิลปะ อาจเป็นเพราะอาชีพของชาวพุทธวัดม่วงส่วนมากนิยมงานช่าง เช่น ช่างปลูกบ้านทรงไทย  ทำอิฐมอญ  ช่างไม้  ช่างปูน  เป็นต้น จึงได้นำศิลปะเหล่านั้นมาทำนุดูแลวัด ฉะนั้น วัด จึงเป็นสิ่งที่ "วัด" ความรู้ ความคิด ความสามารถฯลฯ ของชุมชนได้ดีอีกส่วนหนึ่ง ที่ควรแก่การศึกษาและเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง.