วัดเกาะเลิ่ง

กลางกระแสโลกีย์  มีเกาะธรรมนำจิต

พาชีวิตสะอาด สว่าง สงบ

เลขที่ ๑  หมู่ที่ ๑   ตำบลบางปะหัน

อำเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร.  -๓๕๓๘-๑๑๗๖

พระครูจินดาพัฒนาภรณ์  เจ้าอาวาส

เจ้าคณะตำบลบางปะหัน   พระอุปัชฌาย์

วัดเกาะเลิ่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   สันนิษฐานว่า เริ่มสร้างเมื่อราว พ.. ๒๓๑๗  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ.. ๒๔๐๐   เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   มีเนื้อที่ตั้งวัด ๒๓ ไร่๓ งาน ๒๕ ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ ๑๔ ไร่

วัดเกาะเลิ่ง เป็นวัดที่ตั้งชื่อตรงกับชื่อหมู่บ้าน  เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของพุทธ

ศาสนิกชน เป็นที่บำเพ็ญกุศลกิจตามประเพณีสืบต่อ ๆ กันมา  เจ้าอาวาส พระภิกษุ สามเณร และญาติโยม ได้ดูแลอุปถัมภ์มาโดยตลอด ได้ก่อสร้างอาคารเสนาสนะต่าง ๆที่มั่นคงสวยงาม เช่น พระอุโบสถหอสวดมนต์  กุฎิพระสงฆ์ และขณะนี้ กำลังสร้าง

ศาลาการเปรียญใหม่แทนหลังเก่าที่ทรุดโทรมมาก  นอกจากวัดเกาะเลิ่งจะเป็นที่รวมจิตใจของชุมชนและบำเพ็ญศาสนกิจตามประเพณีต่าง ๆ แล้ว วัดเกาะเลิ่งยังได้ปันที่ดินส่วนหนึ่งให้เป็นที่ตั้งของ โรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการอีกด้วย

รายนามเจ้าอาวาสที่พอจะลำดับได้ มีดังนี้

. พระอธิการทองอยู่                               . พระอธิการเบ้า

. พระอธิการแถม                                  . พระอธิการกลาน

. พระสมุห์เชื่อม                                   . พระสมุห์สงวน

. พระมหาพร้อม                                   . พระมหาแสวง

. พระครูสอน                                       ๑๐ พระปลั่ง  อิงฺคาโภ

            เจ้าอาวาส ปัจจุบันคือ พระครูจินดาพัฒนภรณ์  ซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบล

บางปะหันและเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วย

ปูชนียวัตถุสำคัญของวัดเกาะเลิ่ง คือ หลวงปู่ขาว หรือพระไตรรัตนปฏิมากร

(สมเด็จหลวงพ่อโต) เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาด หน้าตักกว้าง ๕ วา ๖ นิ้ว

 สูง ๖ วา ๑ ศอก ๙ นิ้ว  สร้างตั้งแต่ปี พ.. ๒๓๙๓  ได้บูรณะมาแล้ว ๔ ครั้ง เป็นที่

เคารพเลื่อมใสศรัทธาของคนโดยทั่วไป และชาวพุทธวัดเกาะเลิ่ง ของแก้บนที่นิยมนำ

มาถวายกันมากคือ พวงมาลัย และรำวง

            โดยอาศัยพระบารมีของหลวงปู่ขาว หรือสมเด็จหลวงพ่อโต วัดเกาะเลิ่ง ได้

สร้างวัตถุมงคลจำนวนมาก เป็นที่นับถือศรัทธา และรู้จักกันดี เช่น

            . สมเด็จหลวงพ่อ พระบูชา หน้าตักกว้าง ๕ นิ้ว

            . พระยอดธง เนื้อเงิน และเนื้อทองคำ

            . พระผงพิมพ์สมเด็จ ทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก

            . พระผงห้านักกษัตร

            . เหรียญหลวงปู่ขาว เนื้อเงิน ทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก

            . เหรียญหลวงปู่ขาว เนื้อโลหะผสม  พิมพ์เล็ก

            . เหรียญหลวงปู่ขาว เนื้อทองขาว และเนื้อทองแดง พิมพ์ใหญ่

            ยังมีวัตถุมงคลแบบอื่น ๆ อีกหลายอย่างซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธา เชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ มีเรื่องเล่าถึงปาฏิหาริย์อยู่มากมาย   วัตถุมงคลเหล่านี้ส่วนมากจะสร้างเมื่อปี พ.. ๒๕๓๓

            วัดเกาะเลิ่ง จะมีงานทำบุญประจำปี ในวันเสาร์ - อาทิตย์แรกของเดือนมีนาคมทุกปี มีการปิดทอง นมัสการสมเด็จหลวงพ่อโต  และบรรพชาสามเณรด้วย

            เป็นที่ทราบกันดีว่า วัดเกาะเลิ่ง เป็นวันสำคัญวัดหนึ่งที่ส่งเสริมให้มีการเรียน การสอนพระปริยัติธรรม เป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมที่เป็นที่เชื่อถือว่ามีคุณภาพสูง

            วัดเกาะเลิ่งนับเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมมาก มีคลองล้อมอยู่ถึงสองด้าน คือทางทิศใต้ และทิศตะวันตก ห่างไปจากหมู่บ้านพอสมควร  จึงเป็นวันที่สงบ ไม่มีเสียงอึกทึก แต่การคมนาคมก็สะดวก เพราะมีสะพานมาตรฐานข้ามคลองมาถึงวัดนี้  ซึ่งเพิ่งจะสร้างเมื่อปี ๒๕๔๖

            ขณะนี้ วัดเกาะเลิ่ง กำลังก่อสร้างศาลาการเปรียญใหม่ แทนหลังเดิมที่ทรุดโทรมลงไปมาก  แต่ก็พยายามใช้ไม้ และวัสดุต่าง ๆ ที่เป็นของศาลาหลังเดิมให้มากที่สุด ซึ่งจะเป็นศาลาการเปรียญที่ใหญ่โต และสวยงามมากแห่งหนึ่ง

            ชาวพุทธจากหมู่ที่ ๓  หมู่ที่ ๔ ของตำบลบางเดื่อ และ หมู่ที่ ๑ ของตำบลบางปะหันเป็นผู้คอยดูแลช่วยเหลือ มาทำบุญ อุปถัมภฺอยู่เป็นประจำ มีจากหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ รวมทั้งจากที่อื่น ๆ บ้าง  วัดโขดฯ จึงได้เจริญ ก้าวหน้าเป็นที่พึ่งพาของชาวพุทธได้อย่างดียิ่งมาถึงปัจจุบัน.