วัดโคก

                                                                  ความรู้  คู่คุณธรรม                                                                                                             

                                                                                             ใช้เทคโนโลยี ทำนุพระศาสนา

เลขที่ ๑  หมู่ที่ ๔   ตำบลพุทเลา

                อำเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                        โทร. -๓๕๗๑-๓๒๙๐, -๙๙๒๔-๒๗๔๘

                                watkok@hotmail.com,  bangpahun@hotmail.com

                                                                                       พระใบฎีกาแก้ว  อรุโณ  เจ้าอาวาส / เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางปะหัน

วัดโคก ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลพุทเลา อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีที่ดิน ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๓๖ ตารางวา  บริเวณวัดด้านทิศใต้ ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ติดกับที่ดินของชาวบ้าน ทิศตะวันออกติดกับถนนและคลองชลประทาน    ยังได้ปันที่ดินในบริเวณวัดให้เป็นที่ตั้งโรงเรียนประถมศึกษา คือโรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์)    มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๖ ไร่ ๒ งาน ๓๖ ตารางวา

จากประวัติที่พอจะสืบได้ วัดโคกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย  ประมาณ พ.. ๒๒๙๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.. ๒๓๐๐  ได้เป็นที่บำเพ็ญบุญกุศลของศาสนิกชนสืบมา มีเจ้าอาวาสที่พอจะสืบค้นได้  ดังนี้

. หลวงปู่นุด                                         . หลวงปู่อ่อน

. หลวงปู่อิ่ม         .. ๒๔๓๓                     . หลวงปู่หลา        .. ๒๔๖๘              

. พระอาจารย์เติม พ.. ๒๔๗๓                   . พระอาจารย์กอน  .. ๒๔๗๖

. พระอาจารย์เกริ่น พ.. ๒๔๙๑                  . พระอาจารย์จั่น     .. ๒๕๐๑

. พระอาจารย์ช้อย พ.. ๒๕๐๔  

๑๐.พระอธิการเผดิม พุทธญาโณ.. ๒๕๑๘                                             

๑๑. พระใบฏีกาแก้ว  อรุโณ  .. ๒๕๔๔ - ปัจจุบัน

อาคารและเสนาสนะของวัดโคก มี พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ หอฉัน อย่างละ ๑ หลัง และมีกุฏิสงฆ์จำนวน  ๘ หลัง กุฏิพระกรรมฐาน ๕ หลัง   หอระฆัง และฌาปนสถาน อย่างละ ๑ หลัง  มีซุ้มประตูทางเข้าวัด และเป็นที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชนตำบลพุทเลา 

พระพทุธรูปสำคัญของวัดโคก       คือหลวงพ่อเกศแก้วพิกุลทอง  พระประธาน  ในอุโบสถ  ในเศียรหลวงพ่อมีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในเศียรท่าน  มีชาวบ้านเคารพนับถือมาก    มากราบไหว้สักการะ ขอน้ำมนต์ท่านไปรักษาความ เจ็บป่วย ไข้    เชื่อว่าช่วยปัดเป่าโรคภัย และนำความสุข  ความสำเร็จมาให้

หลวงพ่อนาค เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ อายุนับพันปี ซึ่งเคยถูกโจรกรรมหลายครั้ง แต่ก็ได้กลับคืนมาทุกครั้ง   เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์  มีผู้มากราบไหว้ อธิษฐาน  บนบาน  ขอโชคลาภ   และเรื่องทุกข์ร้อนอื่น ๆ     มักจะพ้นจากความทุกข์ร้อนนั้นมาได้

  

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลพุทเลา(วัดโคก)    ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ ต้องทำความเข้าใจ รู้เท่า รู้ทัน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง ไม่เพียงแต่ฆราวาสเท่านั้น บรรพชิต หรือพระภิกษุก็ต้องเรียนรู้เพื่อใช้  ประโยชน์ให้เหมาะสมด้วย จากความจำเป็นดังกล่าว พระใบฎีกาแก้ว อรุโณ เจ้าอาวาสวัดโคกจึงได้ประสานกับ  ผอ.พานิช  ศรีงาม  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางปะหันขณะนั้น   ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนในตำบลพุทเลา จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนของชุมชนพุทเลาขึ้นเมื่อ ปี พ..๒๕๔๔ โดยได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย  สจ.สมศักดิ์   วาณิชปฎิยุทธ์  จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท และได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยนายกสุรเชษฐ์  ชัยโกศล เพิ่มอีกจำนวน ๑๐  เครื่อง  ในปี ๒๕๔๖  ได้รับมอบหมายจากทางคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       ให้จัดการอบรมแก่พระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ     เจ้าคณะตำบลทุกตำบล   และพระเจ้าหน้าที่ประจำ สำนักงานคณะสงฆ์อีกจำนวน ๒๐๒ รูปซึ่งต้องแบ่งการอบรมออกเป็น ๑๐ รุ่น   ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา      จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท    และอบรมพระเลขานุการเจ้าคณะตำบล พระเจ้าหน้าที่สำนักงาน  และไวยาวัจกร  อีก ๑๐๐  รูป / คน ในปี  ๒๕๔๗  เป็นปีที่ ๒  ปัจจุบันได้ติดตั้งเป็นระบบแลนด์ทั้งหมดทุกเครื่อง จำนวน  ๓๐  เครื่อง

                          ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลพุทเลา(วัดโคก)  นี้ นอกจากจะให้บริการอบรมด้านคอมพิวเตอร์ให้กับบุคคลทั่วไปแล้ว

                          ยังเสริมการเรียนในระบบ  โดยนักเรียนโรงเรียนวัดโคก  ชั้น ป.๑  ถึง  ป.๖   ได้มาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ตามตาราง

                           เวลาเรียนทุกชั้นเรียน   เช่นเดียวกับนักเรียนที่ไปเรียนในชุมชนเมือง     ที่ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลพุทเลา(วัดโคก)   ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและอำเภอใกล้เคียง  ทำให้ชุมชนในท้องถิ่นไม่เสียโอกาสและสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเพื่อเดินทางไปเรียนรู้ในชุมชนเมือง    นับเป็นความมุ่งมั่น   ของพระใบฎีกาแก้ว    อรุโณ  เจ้าอาวาสวัดโคก     ที่จะส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ

และยังมีมุมหนังสือที่ให้บริการการอ่านแก่บุคคลทั่วไปอีกด้วยในโลกยุคโลกาภิวัตน์อย่างปัจจุบัน เราต้องเรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดชีวิต แหล่งการเรียนรู้มิใช่จะอยู่ที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาเท่านั้น 

วัดโคกของเรานอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญกุศลของศาสนิกชนชาวพุทเลาแล้ว วัดโคกยังมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ที่จะส่งเสริมให้ทุกคนได้เรียนรู้ และรักการเรียนรู้ ศึกษาหาความรู้ให้กว้างขวาง ทั้งอาคารสถานที่ ความรู้ความสามารถของบุคลากร ความร่วมมือร่วมใจของญาติโยม และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงบประมาณ จึงสามารถดำเนินการจัดบริการด้านคอมพิวเตอร์เช่นนี้ได้ นับเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนา และต้องร่วมมือร่วมใจกันเช่นนี้ต่อไป

                วัดโคก  ได้รับประกาศให้เป็น  อุทยานการศึกษาในวัด   ประจำปี ๒๕๔๗ 

                      พระใบฎีกาแก้ว  อรุโณ    เจ้าอาวาสวัดโคก   ได้เข้ารับเกียรติบัตร จากสมเด็จพระมหาธีราจารย์

                      ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ฯ    ที่   วัดพนัญเชิงวรวิหาร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                       เมื่อวันที่   ๒๙   มิถุนายน  ๒๕๔๗    ๏๏