วัดค่าย

จรรโลงพระพุทธศาสนา    เพื่อศาสนิกชน

เลขที่ ๑  หมู่ที่ ๑   ตำบลขวัญเมือง

อำเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. -๓๕๓๐-๑๔๕๔

พระสมุห์อดุลย์ อาภสฺสโร  เจ้าอาวาส วัดค่าย

วัดค่าย  เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ริมฝังขวา ของแม่น้ำลพบุรี

ทิศเหนือยาว ๕๙๘ เมตร ทิศใต้ ยาว ๕๒๒ เมตร  ติดต่อกับที่ดินของชาวบ้าน ทิศตะวันออกติดแม่น้ำลพบุรี กว้าง ๑๑๐ เมตร ทิศตะวันตก ติดกับถนนสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข ๓๒) กว้าง ๑๓๐ เมตร  นับว่าเป็นวัดที่มีทำเลในการคมนาคมที่สะดวกมากทั้งทางบกและทางน้ำ 

วัดค่าย ตั้งชื่อตามชื่อหมู่บ้าน ซึ่งเรื่องที่เล่าสืบต่อ ๆ กันมา คือ บริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้ง

ค่ายของกองทหารในการสู้รบของไทยกับพม่า เมื่อครั้งที่พม่ามาตีกรุงศรีอยุธยา ตอนเสียกรุงครั้งที่ ๒  (.. ๒๓๑๐)   เป็นวัดเก่าแก่มากวัดหนึ่ง  สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.. ๒๓๐๑   และได้วิสุงคามสีมาในครั้งหลังเมื่อวันที่ ๕  กันยายน ๒๔๖๖  พุทศาสนิกชนที่บำรุง ดูแลวัดค่ายนี้ ได้แก่ ชาวบ้านหมู่ที่ ๑ ของตำบลขวัญเมือง  และชาวบ้านหมู่ที่ ๗ ของตำบลโพธิ์สามต้น  เดิมทีนั้นวัดค่ายเป็นวัดที่มีเนื้อที่กว้างขวางมาก ถึง ๔๒ ไร่  ต่อมาเจ้าอาวาส คณะกรรมการวัด และชาวพุทธที่อุปถัมภ์ดูแลวัดนี้อยู่ เห็นประโยชน์ของการศึกษา และการอนามัยจึงได้แบ่งที่ดินทางด้านตะวันออกติดแม่น้ำลพบุรีให้เป็นที่ตั้งโรงเรียนประถมศึกษา คือโรงเรียนวัดค่าย และแบ่งที่ดินทางด้านตะวันตกติดถนนสายเอเชียทางด้านใต้ ให้เป็นที่ก่อสร้างบ้านพักครูของโรงเรียนบางปะหัน ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งแรกของอำเภอบางปะหัน  ส่วนทางด้านเหนือให้เป็นที่ตั้งของสถานีอนามัยและห้องสมุดประชาชนอำเภอบางปะหันด้วย นอกจากวัดค่าย จะเป็นที่บำเพ็ญกุศล และประกอบศาสนกิจตามประเพณีต่าง ๆ เช่นเดียวกับวัดในพระพุทธศาสนาโดยทั่วไปแล้ว  วัดค่ายยังเป็นวัดที่ได้พยายามรักษามรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ ต้นไม้ใหญ่ ๆ ไว้ด้วย เช่น ศาลาการเปรียญ ที่ยังคงเป็นศาลาไม้ขนาดใหญ่  มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่เก่าแก่อายุมากกว่าร้อยปีแม้ว่าวัดค่าย จะไม่มีพระสงฆ์ที่เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง ไม่มีการสร้างวัตถุมงคลต่าง ๆ หรือมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  ดังที่วัดบางวัดมี  แต่วัดค่าย ก็ได้รับการดูแลจากพุทธศาสนิกชนในชุมชน และที่อื่น ๆ อุปถัมภ์ บำรุง ดูแล พระสงฆ์และสมาเณร รวมทั้งอาคารเสนาสนะ ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง สวยงาม และมีอย่างครบครัน เช่นเดียวกับวัดทั่ว ๆ ไป

เจ้าอาวาสที่ปกครอง ดูแลวัด เท่าทีพอจะสืบทราบนามได้ มีดังนี้

. พระอธิการเจิม

. พระอธิการยอด

. พระอธิการเคลือ

. พระอธิการสมใจ

. พระอธิการน้อย สวโจ        .. ๒๕๒๕

            ปัจจุบันมีพระสมุห์อดุลย์  อาภสฺสโร เป็นเจ้าอาวาส

การที่วัดค่ายเป็นที่ตั้งของห้องสมุดประชาชน และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางปะหัน ทำให้วัดค่าย เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในการให้บริการทางการศึกษา  เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอีกประการหนึ่ง  ทางด้านทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ำลพบุรี เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของ "สวนพุทธธรรม"  แม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัดโดยตรง  แต่ก็มีส่วนเกื้อกูลกัน คือ ทางสวนพุทธธรรมก็ได้รับความสงบ และความสะดวกสบายจากการที่อยู่ติดกับวัด  ส่วนทางวัดก็ได้ให้ความสงบแก่สวนพุทธธรรมด้วยเช่นกันชุมชนวัดค่าย เป็นชุมชนที่เข้มแข็งชุมชนหนึ่ง  ที่พยายามรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู๋ในวัดทั้งที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ  และที่เป็นศิลปะ  เช่น  ที่ศาลาการเปรียญ มีภาพเขียนเก่าแก่ สวยงามมีเป็นเอกลักษณ์ควรแก่การภาคภูมิใจ ๏๏

 

วัดค่ายค่ายก่อกั้น                     ศัตรู    ใดฤา        

ค่ายบ่มีเขื่อนคู                          กีดกั้น                         

            กั้นกิเลส "ตัวกู-ของกู"              ออกจาก   ใจนา

ค่ายแห่งพระธรรมนั้น          ห่างสิ้นสงสาร   ๏๏