วัดไก่

วัดไก่ มีลิง

มีความดี ความจริง มีสัจธรรม

เลขที่ ๑  หมู่ที่ ๓   ตำบลหันสัง

อำเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. -๓๕๓๘-๙๐๖๑

พระครูมงคลวิริยากร  เจ้าอาวาส

            วัดไก่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านแจ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสงฆ์มหานิกาย  พื้นที่ตั้งของวัดเป็นราบลุ่ม มีที่ดินประมาณ ๓๐ ไร่ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ ของวัดมีอุโบสถทรงสำเภา ก่ออิฐถือปูน ๑ หลัง  ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง

เป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น สร้างเมื่อ พ.. ๒๕๐๒  หอสวดมนต์สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.. ๒๕๒๕ มีกุฏิสงฆ์ ๗ หลัง เป็นกุฏิทรงไทยครึ่งตึกครึ่งไม้

วัดไก่เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นประมาณ พ.. ๒๓๒๕  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในราวปี.. ๒๓๓๐   ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์สืบต่อ ๆ กันมา  โดยมีชาวพุทธในหมู่ที่ ๓ ของตำบลหันสัง ที่ให้

การอุปถัมภ์ดูแล ทำนุบำรุงวัด  ทำให้วัดมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ครบถ้วนในการประกอบศาสนกิจทั้งของพระภิกษุและของชาวพุทธโดยทั่วไป นอกจากนี้ วัดไก่ยังได้แบ่งที่ของวัดให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนประถมศึกษา  อาคารศิลปาชีพ และสถานีอนามัยอีกด้วย

            เจ้าอาวาสที่พอจะสืบทราบนามได้ มีดังนี้

. พระสว่าง                   .. ๒๔๓๐ - ๒๔๕๑

. พระเชื่อม                  .. ๒๔๕๑ - ๒๔๕๔

. พระจ้าย                    .. ๒๔๕๔ - ๒๔๕๗

. พระแหวน                 .. ๒๔๕๗ - ๒๔๖๕

. พระเฮง                    .. ๒๔๖๕ - ๒๔๗๐

. พระเผื่อน                  .. ๒๔๗๐ - ๒๔๙๖

. พระทองดี                 .. ๒๔๙๖ - ๒๕๑๔

. พระสัมฤทธิ์   .. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๗

. พระสำเนียง               .. ๒๕๑๗ - ๒๕๒๑

๑๐. พระผึ้ง        สุเมโธ               .. ๒๕๒๑ - ๒๕๒๕

     เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่ ๑๑ คือ พระครูมงคลวิริยากร

 

วัดไก่ เมื่อประมาณ ๕๐ ปีที่แล้ว จะมีไก่ป่าจำนวนมาก ส่งเสียงขันเจื้อยแจ้วตลอดทั้งวัน ปัจจุบันมีอยู่บ้างไม่มากนัก แต่วัดไก่ก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีข่าวปรากฏทางสื่อมวลชนต่าง ๆ หลายครั้ง โดยมีสิ่งที่น่าสนใจ ดังนี้

. มีฝูงลิงป่าจำนวนมาก ประมาณ ๑๐๐ กว่าตัว อาศัยอยู่ในป่าทางด้านเหนือของวัด  ฝูงลิงเหล่านี้ มีมานานแล้ว เมื่อป่ายังพอมีก็หากินโดยธรรมชาติ แต่ปัจจุบันป่าลดน้อยลงจึงต้องอาศัยอาหารจากวัด และนักท่องเที่ยว โดยจะออกมาต้อนรับผู้คนที่ไปท่องเที่ยวชม และให้อาหาร ซึ่งทางวัดก็มีอาหารจัดไว้ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะซื้อเป็นทานให้แก่ลิงด้วย

. รูปปั้นนรกสวรรค์    ทางวัดไก่ได้จัดทำรูปปั้นต่าง ๆ ตามคติความเชื่อเกี่ยวกับผลของการทำความดีและทำความชั่วของชาวพุทธที่มีมาแต่โบราณว่า คนทำความดี เมื่อตายไปแล้วก็จะไปเกิดบนสวรรค์ แต่ถ้าประกอบกรรมทำชั่ว ก็จะตกนรก ขุมต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิพระร่วง และ พระมาลัยคำหลวง โดยนอกจากจะมีรูปปั้นเกี่ยวกับนรกสวรรค์แล้ว  ทางวัดยังได้จัดทำให้มีเสียงประกอบด้วยเป็นที่น่าตื่นเต้นสำหรับเด็ก ๆ และนักท่องเที่ยวทั่วไป

. พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย    ทางวัดได้รวบรวมข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณที่เป็นของเก่าทั้งโดยการจัดซื้อ  และรับบริจาค ได้สิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ จำนวนมาก เช่น นาฬิกา  โทรทัศน์ วิทยุ ตะเกียง อุปกรณ์ในการทำครัว ทำประมง  ดักสัตว์ เก็บเกี่ยว นวดและสีข้าว เป็นต้น  ได้นำมาจัดแสดงไว้ให้ชมพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยนี้   แม้ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเป็นสถานที่ที่เก็บวัตถุสิ่งของที่มีราคา  และมีคุณค่าจำนวนมาก แต่ก็เป็นภาระ  ในเรื่องการจัดการทั้งการจัดสถานที่  วิธีการจัดเก็บการรวบรวมและจัดทำข้อมูล รวมถึงบุคลากรที่จะดูแลรักษาอยู่บ้างนอกจากแหล่งท่องเที่ยว ดังกล่าวแล้ว สิ่งที่ทางวัดได้พยายามรักษาไว้อีกอย่างหนึ่งคือ  ป่าไม้ และต้นไม้ใหญ่เพราะจะได้เป็นที่อาศัยของลิงป่า สัตว์ป่า และสร้างเสริมความสงบร่มรื่นให้แก่วัดด้วยจากการที่มีลิงป่า ไก่ป่า และสัตว์อื่น ๆ จำนวนมากอาศัยอยู่ในวัดนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีต้นไม้ และป่าไม้ให้สัตว์เหล่านี้อยู่  ชาวพุทธเจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณร จึงได้ช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ ต้นไม้ไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  วัดไก่จึงเป็นวัดที่ร่มรื่นวัดหนึ่งในปัจจุบันวัดไก่  นอกจากจะเป็นที่พึ่งทางใจของชาวพุทธ  เป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนาแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ใน

หลาย ๆ สาขาวิชา   เป็นที่ที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจ ให้มุ่งมั่นในการทำความดี ไม่เบียดเบียนกัน และนำรายได้มาสู่ชุมชนในทางอ้อมอีกด้วย

            เมื่อมาวัดไก่ เราหวังว่า  ท่านได้พบกับความสุข และกลับไป

ด้วยอิ่มเอิบใจที่ท่านได้เพิ่มพูนความรู้  เพิ่มพูนบุญบารมี ได้มาทำบุญ ทำ

ความดี และทำให้ตนเองและสังคมมีความสุข ่