วัดหงษ์

สพฺพทานํ  ธมฺมทานํ  ชินาติ

การให้ธรรมะ  ชนะการให้ทั้งปวง

เลขที่ ๖๑  หมู่ที่    ตำบลหันสัง

อำเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐

โทร.  -๖๑๒๒-๐๖๔๘

พระบำรุง ธีรภทฺโท  ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

หากใครได้เดินทางเลียบลำคลองหันสังไปที่ตำบลหันสัง ช่วงหมู่ที่  ถึงหมู่ที่ ๗ ระยะทางประมาณ กิโลเมตร จะพบว่ามีวัดอยู่ทางฝั่งขวาของลำคลองถึง วัด และห่างออกไปไม่มากนักก็จะพบว่ามีสำนักสงฆ์อีกหนึ่งแห่ง

วัดหนึ่งในจำนวนสามวัดนี้คือ วัดหงษ์   ซึ่งอยู่ ติด กับวัดตลาด

วัดหงษ์เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เช่นเดียวกับวัดทั่ว ไป ตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของคลองหันสัง บนพื้นที่ดิน ๓๕ ไร่ ทิศเหนือและทิศใต้ติดต่อกับที่ตั้งบ้านเรือนของชาวบ้าน  ทิศตะวันออกติดกับหนองตะพาน ทิศตะวันตกติดกับคลองหันสัง

วัดหงษ์เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอยุธยา ได้กลายเป็นวัดร้างอยู่นานพอสมควร เพิ่งจะมาบูรณะ ก่อสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี .. ๒๔๖๘ โดยพระอธิการแว่ว   เป็นผู้นำ และได้รับวิสุงคามสีมาในครั้งหลัง เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ โดย กระทำพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๐

วัดหงษ์ เป็นที่บำเพ็ญกุศล ประกอบศาสนกิจ ของชาวตำบลหันสัง  โดยเฉพาะหมู่ที่ และ หมู่ที่ จะมีเป็นส่วนมาก  เดิมนั้น วัดหงษ์มีเสาหงษ์อยู่หน้าวัด  เชื่อกันว่า ชาวบ้านน่าจะมีเชื้อสายมอญอยู่หลายครอบครัว  ชาวพุทธวัดหงษ์ได้อุปถัมภ์บำรุงวัดและพระภิกษุสามเณรมาด้วยดี ทำให้มีอาคารเสนาสนะที่มั่นคง

แข็งแรง สวยงาม เช่นเดียวกับวัดทั่ว ไป  อีกทั้งยังมีต้นไม้ใหญ่อายุนับร้อยปีอยู่หลายต้น เช่น ต้นหว้า ต้นตะเคียน ต้นโพธิ์  เป็นต้น

ปูชนียวัตถุสำคัญของวัดหงษ์นั้น นอกจาก พระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถขนาดหน้าตักกว้าง  ศอก นิ้ว พร้อมพระอัครสาวกซ้ายขวา และพระพุทธรูปเก่าแก่ที่นำมาจากวัดร้างจำนวนหนึ่งแล้ว ก็ยังมี "หลวงพ่อขาว" พระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีการซ่อมแซมใหม่ ชาวพุทธวัดหงษ์ให้ความเคารพเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์กันมาก เมื่อขับรถผ่านก็จะบีบแตรสักการะ  มีผู้นิยมมาบนบานขอพรกันมาก ของแก้บนที่นิยมกันคือ "ขนมปลากริมไข่เต่า"  เคยมีการสร้างเป็นเหรียญหลวงพ่อขาวเป็นวัตถุมงคล  ให้เช่าบูชาด้วยซึ่งก็ได้รับความนิยมมากพอสมควร

 เจ้าอาวาสมีนามตามลำดับ ดังนี้

. พระอธิการแว่ว                  . พระอธิการหว่าง

. พระอธิการหวัง                  . พระอธิการผิว  ปสนฺโน

. พระอธิการสำเนียง  ปโยโค    .. ๒๕๑๖ -๒๕๔๒

๖.  พระอธิการวิชัย       วิชโย       พ.ศ.   ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔

ปัจจุบัน พระบำรุง  ธีรภทฺโท เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ซึ่งรักษาการมาตั้งแต่ ปี .. ๒๕๔๔

ในตำบลหันสังมี หมู่บ้าน มีวัดอยู่มากถึง วัด ได้แก่  วัดบ้านแจ้ง วัดดอกไม้  วัดไก่ วัดหงษ์ วัดตลาด และวัดหันสังข์   อีกทั้งยังมีสำนักสงฆ์อีก แห่ง  คือ สำนักสงฆ์ไทรย้อย และสำนักสงฆ์วัดตนุ  นับว่าเป็นตำบลที่มีวัดมากที่สุด  ในเขตอำเภอบางปะหัน

อย่างไรก็ตาม ชาวพุทธวัดหงษ์ก็ได้ดูแลอุปถัมภ์วัด และพระภิกษุมาด้วยดีเสมอมา  ทั้งเรื่องอาคารเสนาสนะ เรื่องอาหารบิณฑบาต และอื่น ทำให้วัดหงษ์  เจริญรุ่งเรือง และอยู่มาได้ด้วยดีไม่ขาดแคลน เป็นศูนย์รวมจิตใจ สร้างความรักความสามัคคีให้แก่ชุมชนเป็นที่ฝึกฝนอบรมจิตใจ สร้างบุญบารมี รวมทั้งมีศิลปะ

วัฒนธรรมอีกหลาย ด้านให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา  สมควรอย่างยิ่งที่เยาวชน และคนรุ่นเราจะได้หันมาสนใจ ดูแล  ศึกษา และสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไว้อย่าให้สูญหาย.