วัดบ้านม้า

สืบสานพระศาสนา

เป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชน

เลขที่ ๕๐  หมู่ที่ ๓   ตำบลบ้านม้า

อำเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐

โทร. -๓๕๓๐-๒๐๔๘    -๓๕๓๐-๑๗๕๗

-๗๘๑๘-๘๗๕๓

พระมหามานิตย์  วิจิตฺตธมฺโม  เจ้าอาวาส

วัดบ้านม้า เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นประมาณปี พ.. ๒๓๑๖  บางคนเรียกว่า "วัดม้า" โดยตั้งชื่อตามหมู่บ้าน  ซึ่งเล่าสืบกันมาว่า ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  บริเวณนี้นั้นเป็นที่เลี้ยงม้าหลวง จำนวนมาก จึงเรียกกันว่า "บ้านม้า"

มีข้อสังเกต และคำเล่าลือของคนเฒ่าคนแก่ ถึงต้นกระทุ่มอายุนับร้อยปี  -๔ ต้น ที่เป็นแนวเส้นตรงห่างกันเป็นระยะ ราวต้นละ ๒๐๐ เมตร  อยู่ชายทุ่งทางตะวันตกของหมู่บ้านนี้ว่าน่าจะเกี่ยวกับการสงคราม  หรือการเลี้ยงม้าหลวง ตามเรื่องที่เล่าสืบ ๆ กันมา

วัดบ้านม้า ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อราว พ.. ๒๓๕๑   มีเนื้อที่ ๓๐ ไร่  มีที่ธรณีสงฆ์ ๓ แปลง เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา ทิศเหนือและทิศใต้ ติดต่อกับหมู่บ้านทิศตะวันตกติดต่อกับทุ่งนา โดยมีถนนผ่าน  และทิศตะวันออกติดกับคลอง  และทางตะวันออกของวัดนี้มีเนินดินสูง มีร่องรอยของการเป็นวัดมาก่อน ซึ่งชาวบ้านเรียกวัดร้างนี้ว่า  วัดโคกแสงราชเสมาราม

วัดบ้านม้าเป็นวัดเล็ก ๆ ในหมู่บ้านม้า ของตำบลบ้านม้าซึ่งมี ๔ หมู่  ชาวพุทธหมู่ที่ ๒ ๓ และ ๔ มาทำบุญและประกอบศาสนกิจตามประเพณี รวมทั้งคอยอุปถัมภ์ดูแลวัดแห่งนี้เป็นประจำเสมอมา

ความร่วมแรง ศรัทธาของชาวพุทธ และเจ้าอาวาส ภิกษุสามเณร ที่ให้ความเอาใจใส่ดูแลสืบต่อ ๆ กันมาทำให้วัดบ้านม้ามีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ที่ ถาวร มั่นคง แข็งแรง สวยงาม เช่นเดียวกับวัดทั่ว ๆ ไป ทั้ง พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ ฌาปนสถาน กุฏิ  พระสงฆ์เป็นต้น นอกจากนี้ วัดบ้านม้ายังได้แบ่งที่ดินทางด้านทิศเหนือส่วนหนึ่งให้เป็นที่ตั้งของ โรงเรียนประถมศึกษา คือ โรงเรียนวัดบ้านม้า อีกด้วย  ปัจจุบันก็ยังเปิดทำการเรียนการสอนอยู่

ชาวคณะวัดบ้านม้าได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกีฬา ว่ามีส่วนสร้างความรัก ความสามัคคี ความมีสุขภาพดีให้แก่ประชาชน  และช่วยให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมในเรื่องยาเสพติด หรือในทางที่เสื่อมเสียอื่น ๆ  วัดบ้านม้าจึงได้จัดทำสนามฟุตบอล และสนามตะกร้อไว้ให้เยาวชนและประชาชนอีกด้วย

เจ้าอาวาสที่พอจะสืบทราบนามได้ มีลำดับดังนี้

. พระอธิการจันทร์  คงฺคสโล

. พระอธิการแป้น  อุตฺตโร

. พระอธิการลืม  กนฺตสีโล                      .. ๒๕๒๒ - ๒๕๔๒

.  พระอธิการละม่อม  อาทิจิตฺโต               .. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๓

. พระมหามานิตย์  วิจิตฺตธมฺโม                     .. ๒๕๔๔ - ปัจจุบัน

ปูชนียวัตถุสำคัญของวัดบ้านม้า คือ หลวงพ่อโส และหลวงพ่อขาว พระพุทธรูปในพระอุโบสถ เป็นที่เคารพนับถือ และเชื่อในความศักดิ์ เป็นที่ศรัทธาของชาววัดบ้านม้า  ของแก้บนที่นิยมกันมากคือ ขนมจีน และหัวหมู

นอกจากหลวงพ่อโส และหลวงพ่อขาวแล้ว  ชาววัดม้าจำนวนหนึ่งยังให้ความเคารพแก่ต้นสะตือคู่ หน้าวัด เป็นต้นสะตือขนาดใหญ่ อายุนับร้อย ๆ ปี  มีเรื่องเล่าลือกันมาว่า มีผู้ที่กระทำล่วงเกินต่อต้นสะตือนี้แล้วเจ็บป่วย ต่อเมื่อได้มาขอขมาจึงหาย

มีคำบอกเล่าสืบต่อ ๆ กันมาถึงความสามารถพิเศษของ พระอธิการจันทร์ อดีต

เจ้าอาวาสวัดบ้านม้าว่า สามารถยิง "กระสุน" วิถีโค้ง ได้

ปัจจุบันนี้ วัดบ้านม้ากำลังก่อสร้าง และซ่อมอาคารเสนาสนะบางอย่าง เช่น หอสวดมนต์  กุฎิ และปรับปรุงบริเวณให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มากขึ้น

ชาวบ้านม้า  ส่วนใหญ่มีอาชีพในทางเกษตรกรรม และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำ

เครื่องจักสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "กระด้ง"   และมีบางกลุ่มที่จะมีสำเนียงพูดที่แปลกหู

วัดบ้านม้า และชาวบ้านม้า เป็นวัดและหมู่บ้านที่มีความน่าสนใจแห่งหนึ่ง ทั้งจากสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และคำเล่าลือต่าง ๆ  จึงเป็นที่น่าศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชนของชาวบ้านม้า ควรที่จะได้สนใจเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ รวมทั้งสืบทอด ความสามารถ และภูมิปัญญา

อันมีค่าของบรรพบุรุษไว้มิให้สูญหาย

 ชุมชนเก่าแก่เกื้อ             กูลกัน

บ้านวัดต่างผูกพัน                        แน่นแฟ้น

ร่วมสุขร่วมเสกสรรค์                    เสริมส่ง

บ้านสุขวัดสงบแม้น                     ดั่งนี้ดีแล.