วัดบ้านแจ้ง

                        เผยแพร่พระสัจธรรม

                                                อุปถัมภ์พุทธศาสนา

 

เลขที่ ๖๓  หมู่ที่ ๑   ตำบลหันสัง

อำเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๒๒๐

โทร. -๓๕๒๒-๘๒๗๑    -๙๐๐๙-๙๙๗๙

พระครูวุฒิกิตฺติโสภณ  เจ้าอาวาส

วัดบ้านแจ้ง ตั้งอยู่เลขที่ ๖๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลหันสัง.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ ๒๖ ไร่  ๑๗ ตารางวา ทิศใต้และทิศตะวันตกติดกับที่ดินของชาวบ้าน ทิศตะวันออกติดกับคลองชลประทาน ทิศเหนือติดคลองสาธารณะ  มีที่ธรณีสงฆ์ ๒ แปลง เนื้อที่ ๙ ไร่ ๓๒ ตารางวา บริเวณวัดทางด้านทิศใต้มีโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ คือ โรงเรียนวัดบ้านแจ้ง

จากประวัติที่พอจะสืบได้ วัดบ้านแจ้งสร้างขึ้นเมื่อปี พ.. ๒๔๒๕  และได้วิสุงคามสีมาเมื่อ.. ๒๔๓๗  มีเจ้าอาวาสตามลำดับ ดังนี้

. พระอธิการเพชร                     . พระอธิการไม้

. พระอธิการแต้ม                      . พระอธิการผัน

. พระครูอนุวัตรสังฆกิจ (เคลือบ  อนุจาโร)

. พระอธิการหน่าย อินฺทสีโล       . พระปลัดเฉลิม  สุมงฺคโล

. พระครูวุฒิกิตติโสภณ              .. ๒๕๔๐ - ปัจจุบัน

วัดบ้านแจ้ง เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลและประกอบศาสนกิจของชาวพุทธจากหมู่ที่ 

ตำบลหันสัง  และหมู่ที่ ๔ ตำบลตานิม  ชาวพุทธทั้งสองหมู่บ้านได้ให้ความดูแลอุปการะแก่วัด

มาโดยสม่ำเสมอ   จากศรัทธาและความร่วมมือแรงร่วมใจของพุทธศาสนิกชน และเจ้าอาวาส

ภิกษุสามเณร ทำให้วัดบ้านแจ้งมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ครบถ้วน สวยงาม มั่นคงเช่นเดียวกับ

วัดอื่นเช่น  พระอุโบสถ  (กำลังก่อสร้างใหม่ สวยงามมาก)   ศาลาการเปรียญ  หอสวดมนต์

กุฏิพระสงฆ์  ฌาปนสถาน   เป็นต้น

นอกจาก การดูแลอุปถัมภ์และก่อสร้างอาคารเสนาสนะแล้ว ชาววัดบ้านแจ้งยังได้พยายามรักษาต้นไม้ใหญ่ ๆ เก่าแก่อายุนับร้อยปีไว้เป็นจำนวนมาก เช่น ต้นโพธิ์   สำโรง สะตือตะเคียน เป็นต้น    

วัดบ้านแจ้งนอกจากจะเป็นแหล่งรวมใจ และเป็นที่บำเพ็ญกุศล ประกอบศาสนกิจตาม

ประเพณีแล้ว ยังเป็นแหล่งการศึกษาของชุมชน โดยได้แบ่งที่ดินส่วนหนึ่งให้เป็นโรงเรียนประถม

ศึกษาอีกด้วย

ปูชนียวัตถุสำคัญของวัดบ้านแจ้งคือ หลวงพ่อเพ็ชร  พระพุทธรูปเก่าแก่ที่สร้างคู่มากับวัด  (มีผู้เล่าว่า ไก่ที่บินขึ้นไปเกาะบนพระเศียรตกลงมาคอหักตาย)  ของแก้บนที่นิยมกันมากคือการปิดทองและหัวหมู

วัดบ้านแจ้ง มีพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งที่   ป็นที่เคารพนับถือในความศักดิ์สิทธิ์ และวัตถุ

มงคลที่สร้างขึ้นได้รับความนิยมกันมาก คือ หลวงพ่อหน่าย  อินฺทสีโล  

ในวงการผู้นับถือพระเกจิอาจารย์ทั้งหลาย คงเป็นที่ทราบกันดีว่า หลวงพ่อหน่ายเป็น

พระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพนับถือกันมาก ทั้งที่นับถือในความศักดิ์สิทธิ์ของเครื่องราง

ของขลัง  และนับถือในเมตตาธรรม และวัตรปฏิบัติของหลวงพ่อ

หลวงพ่อหน่าย เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านแจ้งมาตั้งแต่ปี พ.. ๒๔๙๖  ได้ปกครองดูแล

พระภิกษุสามเณร รวมทั้งเกื้อกูลต่ออุบาสก อุบาสิกา มายาวนาน  ได้เป็นพระอุปัชฌาย์ให้กุลบุตรทั้งหลายได้บรรพชาอุปสมบท เป็นสามเณรและพระภิกษุเป็นจำนวนไม่น้อยเช่นกัน

จากวัตรปฏิบัติและเมตตาธรรมที่หลวงพ่อหน่ายได้ให้แก่ลูกศิษย์และญาติโยมทั้งหลายมายาวนาน  ทำให้ท่านเป็นที่เคารพนับถือ ประกอบกับเมื่อท่านได้สร้างวัตถุมงคลและมีผู้นำไปบูชาแล้วเกิดผลเป็นสุข ความเจริญ หรือแคล้วคลาดจากภัยพิบัติต่าง ๆ  จึงทำให้ชื่อเสียงของหลวงพ่ออยู่ในทำเนียบของพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งของเมืองไทย

วัตถุมงคลของหลวงพ่อที่เล่าลือกันมาก คือ การสักยันต์  เหรียญ และตะกรุด ซึ่งก็มีทั้งตะกรุดโทน ตะกรุดเกราะเพชร  และตะกรุดมหารูด

แม้ปัจจุบัน หลวงพ่อหน่ายท่านได้มรณภาพไปนานแล้ว แต่ด้วยบุญบารมีที่หลวงพ่อได้สร้างไว้ ก็ยังได้นำความเจริญมาสู่วัดบ้านแจ้ง  ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีปรองดอง

ความร่วมมือร่วมใจกันของชาวพุทธวัดบ้านแจ้ง และผู้เคารพนับถืออื่น ๆ  ซึ่งเราทั้งหลายควรที่จะประกอบคุณความดีเพื่อเป็นการกตัญญูกตเวทิตาต่อหลวงพ่อหน่ายอันเป็นที่เคารพนับถือของ

เราโดยทั่วกัน  ๏๏