วัดบางเพลิง

วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ  

คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

เลขที่ ๒๐  หมู่ที่ ๓   ตำบลบางเพลิง

อำเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐

โทร. -๓๕๗๑-๐๔๔๓

พระครูปลัดแฉล้ม  ฐานวโร     เจ้าอาวาส

วัดบางเพลิง เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีเนื้อที่ ๒๐ ไร่  สร้างเมื่อประมาณปี  .. ๒๓๑๐   และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.. ๒๓๑๓  เดิมชื่อวัดจำปาทอง ทิศตะวันออกติดกับคลอง บางพระครู  ส่วนทิศใต้ และทิศตะวันตกติดกับถนน 

            วัดบางเพลิงเป็นวัดเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง เป็นที่บำเพ็ญกุศล ประกอบศาสนกิจตามประเพณีของชาวบ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลบางเพลิง  มีอาคารเสนาสนะ เช่นเดียวกับวัดทั่ว ๆ ไป คืออุโบสถ  ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิพระสงฆ์  และฌาปนสถาน  โดยที่ชาวบางเพลิงได้ช่วยกันทำนุบำรุงสืบต่อ ๆ กันมา

            หลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักกว้าง ๙ ศอก  พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง  เป็นที่เคารพนับถือของชาวบางเพลิงว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ถ

ซึ่งชาวบ้านนิยมแก้บนด้วยการปิดทอง

            นอกจากหลวงพ่อโตแล้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดบางเพลิงก็คือ "หลวงพ่อมาก"  อดีตเจ้าอาวาส รูปเดียวกับหลวงพ่อมาก วัดโตนด  ตำบลบางนางร้า  เพราะมีช่วงหนึ่งที่ท่านได้มาเป็น

เจ้าอาวาสที่วัดบางเพลิงแห่งนี้  ซึ่งชาวพุทธวัดบางเพลิงได้ร่วมใจกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลใน

โอกาสครบรอบวันตายของท่านทุกปี ในวันที่ ๓๐  พฤศจิกายน

สิ่งที่น่าสนใจของวัดบางเพลิงอีกอย่างหนึ่ง  ภาพเขียนในพระอุโบสถ เป็นเรื่องราวของมหาเวสสันดรชาดก  แม้ว่าจะเป็นภาพที่ไม่เก่าแก่มากนัก แต่ก็มีความสวยงาม เหมือนภาพเขียนที่ปรากฏตามวัดต่าง ๆ โดยทั่วไป

            สิ่งที่วัดบางเพลิงยังรักษาไว้ได้อีกอย่างหนึ่ง คือ ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารไม้เก่าแก่ ซึ่งปัจจุบันนี้วัดต่าง ๆ มักจะรื้อออกและปลูกเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กกันไปหมดแล้ว  จึงถือว่าเป็นการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไทยไว้ได้อีกอย่างหนึ่ง

            วัดบางเพลิง นอกจากจะเป็นที่บำเพ็ญกุศล ประกอบศาสนกิจตามประเพณีต่าง ๆ แล้ว  วัดบางเพลิง ยังได้ปันที่ดินส่วนหนึ่งให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน ประถมศึกษา คือโรงเรียนวัดบางเพลิงอีกด้วย

            วัดบางเพลิงแม้ว่าจะเป็นวัดเล็ก ๆ  แต่ก็ได้พยายามปลูกต้นไม้ เพื่อให้วัดมีความร่มรื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมทำกันมาแต่เดิม จะเห็นว่าที่วัดแห่งนี้ก็มีต้นโพธิ์เก่าแก่อยู่ด้วยเช่นกัน

วัดบางเพลิงได้เป็นที่รวมใจ รวมศรัทธา  เป็นที่พึ่งทางวิญญาณของชาวพุทธ ได้ทำหน้าที่สร้างความสงบสุขให้แก่ชุมชนเสมอมา  ได้รับแรงศรัทธาจากญาติโยมช่วยกันทำนุบำรุงทั้งอาคารเสนาสนะ และปัจจัยแด่พระภิกษุสามเณร  เพื่อให้วัดบางเพลิงได้ทำหน้าที่สืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างมั่นคงถาวรตลอดไป

 

            บางเพลิง เพลิงมอดไหม้   ไฟเผา

ผลาญป่าผลาญเรือนเรา                            ดับได้

เพลิงโกรธ เพลิงโลภเขลา                         เผาจิต

ชนย่อมร้อนรนให้                                   ทุกข์แท้ทรมาน

            มีทาน ศีล เพียบพร้อม                   ภาวนา

ดับโลภ โกรธ อวิชชา                               หมดสิ้น

สติรู้ระลึกทุกครา                                     เกิดกิเลส

อยู่รอดได้ดังลิ้น                                       รอดเขี้ยวงูฉกรรจ์

รู้ทันรู้เท่ารู้                                             ตัวตน

            รู้จิตจักรู้ผจญ                               กิเลสกล้า

            ย่อมรอดจากเพลิงรน                    ร้อนรวก

            เพลิงทุกข์ดับได้ถ้า                       ถ่องแท้เห็นธรรม.