วัดต้นสะตือ

เย็นร่มไม้คลายร้อน

เย็นพระธรรมคำสอนรื่นรมย์ใจ

เลขที่ ๓๐  หมู่ที่ ๕ ตำบลขยาย

อำเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐

โทร. -๓๕๓๑-๑๖๕๗,  -๙๐๘๑-๕๕๔๐

พระครูประภัทธ์ศีลคุณ  เจ้าอาวาส /เจ้าคณะตำบลโพธิ์สามต้น

วัดต้นสะตือ   วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง  สร้างเมื่อปี พ.. ๒๔๐๕ เดิมชื่อ "วัดประเสริฐ" ผู้ที่บริจาคที่ดินให้สร้างวัดคือ "ตายัง"  ได้วิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.. ๒๔๐๘

เรื่องที่เล่าสืบกันมามีว่า เดิมชาวบ้านแถวนี้เป็นชาวโพธิ์สามต้น มาปลูกกระท่อมพัก

ชั่วคราวกันในช่วงฤดูทำนา ต่อมาก็มีมากขึ้น และอยู่นานขึ้น เพราะว่าที่นี่ใกล้แม่น้ำ ทำเลดีเดินทางและซื้อขายสะดวก ก็จึงได้สร้างหลักปักฐานเป็นหมู่บ้านขึ้น เรียกกันว่า"บ้านขยาย" เพราะขยายหมู่บ้านมาจากบ้านโพธิ์สามต้น

เป็นธรรมดาของผู้นับถือพระพุทธศาสนา เมื่อไปอยู่ที่ใดก็ต้องมีวัดเป็นหลักที่พึ่งทางใจ  ชาวบ้านขยายก็ได้สร้างวัดขึ้น เรียกว่า "วัดท่าควาย" เพราะอยู่ติดกับที่ ที่ชาวบ้านนำควายมาลงน้ำ  แต่ชื่อที่เป็นทางการคือ "วัดประเสริฐ"  ซึ่งมีผู้กล่าวเป็นกลอนไว้ว่า "วัด ประเสริฐเลิศล้ำสถาพร นามกรตายังสร้างไว้ถวายสงฆ์"  เพราะ "ตายัง" เป็นคนบริจาคที่ดินให้เป็นที่สร้างวัด

อย่างไรก็ตาม มีชาวบ้านเป็นจำนวนมากเรียกว่า "วัดต้นสะตือ" เพราะที่หน้าวัดนี้มีต้นสะตือใหญ่อยู่ ๓ ต้น   เป็นที่แวะพัก และนัดหมายของชาวเรือ ที่ล่องมาจากแถวบางปะหัน  มหาราช และ ที่ขึ้นมาจากทางอยุธยา  จนในที่สุดก็ลืมชื่ออื่น ๆ ไปเหลือแต่วัดต้นสะตือ  ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน   น่าเสียดายว่า ปัจจุบัน ต้นสะตือใหญ่ทั้งสามต้นที่เป็นที่มาของชื่อวัดได้ถูกน้ำ

เซาะตลิ่งโค่นหายไปหมดแล้ว 

ปัจจุบัน วัดต้นสะตือ มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา  ทิศเหนือและทิศใต้ติดที่ดินของชาวบ้าน ทิศตะวันออกติดแม่น้ำลพบุรี  ทิศตะวันตกเป็นทุ่งนา  มีชาวพุทธบ้านสวนพริก  ของตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา และชาวบ้านขยาย  ตำบลขยาย  อำเภอบางปะหัน บางส่วน คอยดูแลอุปถัมภ์อยู่ จึงทำให้วัดต้นสะตือ มีความเจริญมั่นคง มีพระภิกษุสามเณรบำเพ็ญสมณกิจกันต่อ ๆ มามิได้ขาด อีกทั้งได้มี  การก่อสร้างอาคารเสนาสนะที่สวยงาม มั่นคงแข็งแรง เช่น  พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ หอระฆัง ฌาปนสถาน  วิหารหลวงพ่อโต และกุฏิพระสงฆ์เจ้าอาวาสที่พอจะลำดับได้ คือ

. พระอธิการพยุง อหิงฺโก                                   

.พระสมุห์อินทร์  มหายโส

. พระครูประภัทรศีลคุณ

วัดต้นสะตือเป็นวัดสงบ ๆ วัดหนึ่งอยู่ริมฝั่งขาวของแม่น้ำลพบุรี แต่บ่อยครั้ง ที่ได้รับอานิสงส์จากญาติโยมที่ต้องการไปทำบุญที่ "วัดสะตือ" . ท่าเรือ ซึ่งเป็นวัดที่มีพระนอน (พระพุทธไสยาสน์) ที่มีชื่อเสียง แต่ญาติโยมเข้าใจผิด หรือจำชื่อวัดผิด หรือเดินทางหลงมาที่วัดนี้ ซึ่งทางวัดได้รับศรัทธาและช่วยให้ญาติโยมนั้นได้สำเร็จประโยชน์อันเป็นกุศลเจตนา ซึ่งก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่มาบำเพ็ญกุศลที่วัดแห่งนี้  ทั้งโดยที่ตั้งใจและเข้าใจคลาดเคลื่อน   

 

            ต้นสะตือสามต้นโค่น       สลายลง

สอนอนิจจังตรงตรง                     ตรึกรู้

"วัดต้นสะตือ" ชื่อคง                     ปรากฏ   อยู่นาถ

เปรียบชั่วดีใดผู้                           ก่อไว้ไม่สูญ

            ทำบุญมูลเหตุให้              ได้ดี     

            ทำชั่วผลชั่วมี                              แน่แท้

กัลยาณการี                                 เป็นสุข   เสมอนา

            ปาปการีแล้                                 ทุกข์ท้นหม่นหมอง..