วัดเทพอุปการาม

สืบสานพระพุทธศาสนา    บำรุงใจพุทธศาสนิกชน

เลขที่ ๘๒  หมู่ที่ ๒   ตำบลตานิม

อำเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐

โทร. -๓๕๓๐-๑๖๓๘ถ

พระครูสิทธิพงษ์คณาทร  เจ้าอาวาส

วัดเทพอุปการาม หรือวัดที่ชาวบ้านในเขตอำเภอบางปะหันโดยทั่ว ๆ ไปรู้จักกันในนามของ  วัดตานิม  เพราะมีเรื่องเล่าสืบกันมาว่า ผู้ที่สร้างวัดนี้คือ "ตานิ่ม  ศรีวิลัยลักษณ์"  โดยสร้างเมื่อปี พ.. ๒๓๒๒   จึงเรียกกันว่า  "วัดตานิ่ม"  ต่อมาการออกเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนไปจึงกลายเป็น "วัดตานิม"  เช่นเดียวกับชื่อหมู่บ้าน และตำบลที่วัดตั้งอยู่

วัดเทพอุปการาม   ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.. ๒๓๒๔

            วัดเทพอุปการาม เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   มีเนื้อที่ ๔๓ ไร่ ๒ งาน   ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ติดกับที่ดินของชาวบ้าน ส่วนทิศตะวันตกติดกับคลองชลประทาน

วัดเทพอุปการาม หรือวัดตานิม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีต  เจ้าอาวาสของวัดทุกรูปเป็นพระที่บวชเรียนมาตั้งแต่หนุ่ม  ไม่เคยปรากฏว่ามี "พระอุทาม" (พระที่เคยเป็นฆราวาสที่มีลูกเมียแล้วมาบวช) เป็นเจ้าอาวาสของวัดนี้เลย  และเจ้าอาวาสทุกรูป อยู่ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี  และหลายรูปที่เป็นเจ้าอาวาส มากกว่า ๔๐ ปี นับเป็นความพิเศษของวัดอีกประการหนึ่ง

นามเจ้าอาวาสของวัดเทพอุปการาม ได้รับการบันทึกไว้สืบต่อมาโดยต่อเนื่องไม่มีการขาดช่วงไปเหมือนบางวัด ดังรายนามต่อไปนี้

. สมภารบุญ                  ..  ๒๓๒๒ - ๒๓๔๔

. พลวงพ่อเฒ่า             ..  ๒๓๔๕ - ๒๓๖๐

. หลวงพ่อขาว              ..  ๒๓๖๑ - ๒๓๗๐

. สมภารคล้าย              ..  ๒๓๗๑ - ๒๓๙๘

. สมภารสุ่ม                 ..  ๒๓๙๙ - ๒๔๔๘

. สมภารโต                  ..  ๒๔๔๘ - ๒๔๗๐

. พระครูปุการโกศล      ..  ๒๔๗๑ - ๒๕๑๓ 

     (หลวงพ่ออุป พระอุปัชฌาย์)

. พระครูสิทธิพงษ์คณาทร          ..  ๒๕๑๓ -  ปัจจุบัน

            วัดตานิม หรือวัดเทพอุปการาม เป็นวัดที่มีพระสงฆ์เป็นที่เคารพนับถือของเพื่อนสหธรรมิก และชาวบ้านมาโดยตลอด   เช่น เป็นพระอุปัชฌาย์บ้าง เป็นเจ้าคณะตำบลบ้าง จึงมีผู้เคารพนับถือ และรู้จักวัดนี้กันมาก

            วัดเทพอุปการาม นอกจากจะมีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ   เป็นเจ้าคณะตำบล เป็นพระอุปัชฌาย์บวชเรียนให้แก่กุลบุตรจำนวนมากแล้ว ยังได้ให้บริการด้านอื่น ๆ แก่ชุมชนอีกหลายด้านด้วย  เช่น

            . โรงเรียนประถมศึกษา วัดเทพอุปการามได้แบ่งที่ดินส่วนหนึ่งให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนประถมศึกษา แม้ปัจจุบันก็ยังเปิดทำการเรียนการสอนอยู่  และทางวัดให้การอนุเคราะห์นักเรียนและโรงเรียนด้านอื่น ๆ  อีกบ้างตามสมควร

. สนามกีฬา  พื้นที่ ๔๓ ไร่เศษ ของวัดเทพอุปการาม นับว่ากว้างขวางพอสมควร  ทางวัดเห็นความสำคัญของการกีฬาและการพัฒนาเยาวชน จึงได้ให้มีการสร้างสนามกีฬาฟุตบอลในที่ดินของวัด และยังได้สนับสนุนการจัดแข่งขันอยู่เสมอ เป็นสนามกีฬาที่มีชื่อเสียงสนามหนึ่งของอำเภอบางปะหัน  อีกทั้งยังมีส่วนกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนของตำบลตานิมรักการเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น

. ลานตากข้าว  ด้วยชาวตำบลตานิม   ส่วนมากมีอาชีพทำนา และการทำนาในปัจจุบันมีการทำนาปรังกันมากมีการใช้เครื่องจักรช่วยในการเก็บเกี่ยว บางครั้ง ข้าวที่เก็บเกี่ยวมามีความชื้นสูง หรือมีฝนตก ชาวบ้านจึงไม่มีลานเพื่อใช้ ตากข้าวหรือ  นวดข้าวได้อย่างพอเพียงเหมือนสมัยก่อน  ทางวัดจึงได้จัดให้มีการสร้างลานตากข้าวบริการแก่ชาวตำบลตานิม  โดยสามารถนำข้าวมาตากที่ลานนี้ได้    นอกจากการให้บริการชุมชนดังกล่าวแล้ว วัดเทพอุปการามยังได้พยายามรักษาต้นไม้ใหญ่ ๆ เก่าแก่ไว้จำนวนมาก จึงทำให้วัดมีความร่มรื่นขึ้น และมีส่วนช่วยสร้างเสริมจิตสำนักในการรักต้นไม้ การปลูกต้นไม้ให้แก่เด็ก เยาวชนและคนในชุมชนอีกด้วย

ในส่วนของปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัดเทพอุปการาม นอกจากพระพุทธรูปหลวงพ่อสัมฤทธิ์ พระประธานในพระอุโบสถอันเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน และรอยพระพุทธบาทจำลองในพระวิหารแล้ว  ยังมีวัตถุมงคลที่จัดสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เคารพนับถือเช่าบูชา  คือ "เหรียญหลวงพ่ออุป" หรือพระครูอุปการโกศล  ซึ่งถือเป็นพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งที่มีผู้นิยมกันพอสมควร  ที่ผนังพระอุโบสถของวัดตานิม มีภาพเขียนที่ควรศึกษา อายุนับร้อยปี  เป็นภาพทางพระพุทธศาสนา ฝีมือช่างท้องถิ่น ทำให้น่าภาคภูมิใจได้ว่า คนในชุมชนบ้านตานิม เคยเป็นผู้มีฝีมือทางศิลปะ และได้ฝากความงามไว้ในพระศาสนา ให้คนรุ่นหลังได้ดู ได้ภาคภูมิใจ และยึดถือเป็นแบบอย่างได้ด้วย

ความเจริญก้าวหน้าของวัดเทพอุปการามที่เป็นอยู่ขณะนี้ เกิดจากความเมตตา การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและความรู้  ความสามารถของท่านเจ้าอาวาสทั้งในอดีตและปัจจุบัน ร่วมกับพระภิกษุสามเณร  และชาวพุทธของวัด  ซึ่งได้อุปถัมภ์บำรุงดูแลสืบต่อ ๆ กันมา ทำให้วัดมีอาคารเสนาสนะที่มั่นคง แข็งแรง สวยงาม เพียงพอต่อการประกอบศาสนกิจและการบำเพ็ญกุศลตามประเพณี  เช่น อุโบสถ  ศาลาการเปรียญ  หอสวดมนต์ วิหาร และฌาปนสถาน เป็นต้น.