วัดเสาธงใหม่                          

สพฺพทานํ  ธมฺมทานํ  ชินาติ

การให้ธรรมะ  ชนะการให้ทั้งปวง

เลขที่ ๓๕ หมู่ที่ ๔   ตำบลเสาธง

อำเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐

โทร. -๑๓๐๐-๒๖๑๘

พระครูธรรมาภิรักษ์    เจ้าอาวาส

วัดเสาธงใหม่  ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำลพบุรี มีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา ทิศเหนือและทิศใต้ติดต่อกับที่ตั้งบ้านเรือนของชาวบ้าน ทิศตะวันออกติดกับแม่น้ำลพบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับถนน ถัดไปเป็นทุ่งนา   วัดเสาธงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.. ๒๔๐๗ สมัยปลายรัชกาลที่ ๔  โดยมีเจ้ากรมเป๋อ  นายกี่ นางทรัพย์ เลขยานนท์  พร้อมด้วยบุตรธิดา และชาวพุทธตำบลเสาธงร่วมกันสร้างขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่า "วัดใหม่ไชยวิชิตราษฎร์ศรัทธาธรรม"  หรือเรียกกันสั้น ๆ ว่า "วัดใหม่ไชยวิชิต"  หรือ "วัดไชยวิชิต"  แต่มีชาวบ้านจำนวนมากเรียกว่า วัดเสาธงใหม่  ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๗  มกราคม พ.. ๒๔๒๐  วัดใหม่ไชยวิชิต ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี พ.. ๒๔๘๓ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น  "วัดเสาธงใหม่" ตามที่ชาวบ้านเรียกกัน และใช้มาจนทุกวันนี้

วัดเสาธงใหม่ ได้รับการอุปถัมภ์บำรุง และเป็นที่รวมใจ รวมศรัทธา ประกอบศาสนกิจ บำเพ็ญกุศลตามประเพณีของชาวพุทธหมู่ที่๓ และหมู่ที่ ๔ ตำบลเสาธง ชาวพุทธวัดเสาธงใหม่และเจ้าอาวาส พระภิกษุสามเณรได้ร่วมกันบำรุงดูแลวัดเสมอมา ทำให้วัดเสาธงใหม่มีอาคาร  เสนาสนะที่มั่นคง แข็งแรง สวยงาม เช่นเดียวกับวัดอื่น ๆ   เจ้าอาวาสมีนามตามลำดับดังนี้

. พระอิน

. พระอธิการพันธุ์

. พระอธิการแป้น  อุตฺตโม

. พระอธิการธูป  พฺรหฺมโชโต

. พระอธิการสะอาด  อาจารสมฺปนฺโน

. พระอธิการบุญช่วย  โชติปญฺโญ .. ๒๕๒๕ -  ๒๕๒๙

และปัจจุบันคือ  พระครูธรรมาภิรักษ์ ซึ่งดำรงเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ปี พ..  ๒๕๓๓

ปูชนียวัตถุสำคัญของวัดเสาธงใหม่นั้น นอกจากพระประธานในพระอุโบสถแล้ว ก็มีรูปปั้น "หลวงปู่แป้น  อตฺตโม"  อดีตเจ้าอาวาส   เป็นรูปปูนปั้นขนาดเท่าคนจริง  ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาที่จัดทำขึ้นเฉพาะ มีชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและบนบานอยู่เสมอ ของแก้บนที่นิยมกันมากที่สุดคือ"แกงขี้เหล็ก”  หลวงปู่แป้น เป็นที่เคารพนับถือกันว่าเป็นเกจิอาจารย์รูปหนึ่ง มีการสร้างเหรียญเป็น

วัตถุมงคลให้บูชา  เป็นที่เชื่อถือกันว่า มีคุณในทางเมตตามหานิยม  ศิลปกรรมที่วัดเสาธงใหม่ คือหน้าบันพระอุโบสถ ที่ปั้นเป็นภาพนูนต่ำ เนื้อหาเป็นพุทธ  ประวัติตอนปฐมเทศนา   เป็นงานปั้นที่สวยงาม และมีความหมาย  วัดเสาธงใหม่เป็นวัดที่เงียบสงบมากวัดหนึ่ง นับว่าเป็นวัดที่เกิดใหม่ เมื่อเทียบกับวัด อื่น ๆ   แต่ก็สงบร่มรื่น เพราะได้พยายามปลูกต้นไม้ไว้มาก ๆ ซึ่งขณะนี้ ต้นไม้ส่วนมากก็โตพอสมควรแล้ว  สร้างความร่มรื่นให้แก่วัดได้อย่างดี  อย่างไรก็ตาม วัดเสาธงใหม่ได้พยายามรักษาต้นไม้เก่าดั้งเดิมเอาไว้ด้วย เช่น ต้นโพธิ์ ต้นไทร  ขนาดใหญ่อายุนับร้อยปีก็พอมีให้เห็นสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของวัดเสาธงใหม่ที่ยังรักษาไว้ คือ การใช้เรือรับบิณฑบาต ของพระภิกษุ  โดยจะพายเรือไปตามลำน้ำลพบุรีเพื่อรับบิณฑบาตจากญาติโยมในตอนเช้า  เป็นภาพที่น่าประทับใจของผู้พบเห็น                    

                                    ธงธรรมนำโลกร้อน         เย็นลง

                        ธงแห่งไตรรัตน์คง                       คู่ฟ้า

                        พุทธบริษัทเปรียบเสาธง   งามเด่น

                        นำโลกนำใจหล้า             หลีกพ้นอบายภูมิ

                                    บัวตูมตูมเต่งพ้น  ธารา

                        รอรับแสงสุริยา                           ส่องให้

                        บานเบ่งกลีบเกสรา                      โชยชื่น                                                                          บรรลุธรรมเพียงได้                        สดับถ้อยเห็นธง…