วัดโพธิ์หอม

สพฺพทานํ  ธมฺมทานํ  ชินาติ

การให้ธรรมะ  ชนะการให้ทั้งปวง

เลขที่ ๑๕  หมู่ที่ ๓   ตำบลโพธิ์สามต้น

อำเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐

โทร. -๓๕๓๘-๑๔๘๐

พระครูสุคนธ์ธรรมธาดา  เจ้าอาวาส

 

วัดโพธิ์หอม เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง เชื่อกันว่า  มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  เคยเป็นวัดร้างอยู่ช่วงหนึ่ง และบริเวณนี้เป็นที่ตั้งค่ายโพธิ์สามต้นของกองทัพพม่าที่มาตีกรุงศรีอยุธยา เมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่ ๒ และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงตีค่ายแห่งนี้ได้ ถือเป็นการกอบกู้เอกราชหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยามานาน ๗ เดือน

วัดโพธิ์หอมนี้ บูรณะสร้างเสริมขึ้นใหม่เมื่อปี พ.. ๒๓๖๒ ได้วิสุงคามสีมา เมื่อ พ.. ๒๓๖๕  เหตุที่ได้ชื่อว่าวัดโพธิ์หอม เป็นเพราะว่า ที่ตั้งวัดนี้ มีต้นโพธิ์ใหญ่ เก่าแก่คู่มากับวัดต้นหนึ่ง เวลาแตกใบอ่อนจะมีกลิ่นหอม เป็นที่อัศจรรย์  จึงได้ชื่อว่า  วัดโพธิ์หอม

วัดโพธิ์หอม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์สามต้น ทิศเหนือและทิศตะวันตกติดกับที่ดินของเอกชน ทิศตะวันออกติดคลองโพธิ์สามต้น ทิศใต้ติดกับทางสาธารณะ  มีที่ดิน ๔๙ ไร่  นับเป็นวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่พอสมควร

วัดโพธิ์หอม เป็นแหล่งรวมใจและประกอบศาสนกิจตามประเพณีต่าง ๆ ของชาวบ้านหมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์สามต้น  เจ้าอาวาส พระภิกษุสามเณร และชาวพุทธวัดโพธิ์หอมได้ดูแลรักษา อุปถัมภ์สืบต่อ ๆ กันมา ทำให้วัดโพธิ์หอม มีอาคารเสนาสนะที่สวยงาม มั่นคง แข็งแรง  เพียงพอ เหมาะสมแก่การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ  เช่น พระอุโบสถ วิหาร  ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิ เป็นต้น

เจ้าอาวาสที่พอจะลำดับได้ มีดังนี้

. พระอธิการปาน                      . พระอธิการแย้ม

. พระอธิการเจิม                       . พระอธิการแก้ว

. พระอธิการจ้อย                      . พระอธิการโก๊ะ

. พระอธิการเปลี่ยน                  . พระอธิการถ้วย

.พระสุชิน(รักษาการ)                ๑๐. พระอธิการทุ้ย จตฺตมโล (รักษาการ)

ปัจจุบันมีพระครูสุคนธ์ธรรมธาดา เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ..  ๒๕๔๔ เป็นต้นมา

ปูชนียวัตถุ และสิ่งที่น่าสนใจของวัดโพธิ์หอม ได้แก่

. พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปขนาดค่อนข้างใหญ่ ที่มีพระพุทธลักษณะที่งดงาม

. หลวงพ่อขาว เป็นพระรูปปูนปั้นสีขาว  ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารชาวบ้านเคารพนับถือและเชื่อกันในความศักดิ์สิทธิ์มากว่า สามารถบันดาลให้สำเร็จประโยชน์ที่ดีงามได้   ของแก้บนที่นิยมกันคือ ละครรำ และละครใบ้

. พระอุโบสถ  มีรูปทรงแปลก ไม่มีช่อฟ้า เหมือนวัดทั่ว ๆ ไป แต่สวยงามน่าสนใจ ผนังภายในพระอุโบสถก็มีภาพจิตรกรรมที่งดงาม น่าสนใจมากเช่นกัน  สิ่งที่น่าสนใจและภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของวัดโพธิ์หอมคือ การที่ได้รักษาต้นไม้ใหญ่ ๆ เก่าแก่ อายุนับร้อยปีไว้จำนวนมาก เช่น ต้นยาง สะตือ พิกุล สารภี  มะขาม เป็นต้น  และยังมีพืชสมุนไพร คือ ฟ้าทลายโจรจำนวนมาก

วัดโพธิ์หอม นอกจากจะเป็นแหล่วงรวมใจของชาวโพธิ์สามต้น  เป็นที่ประกอบศาสนกิจ บำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่าง ๆ แล้ว วัดโพธิ์หอมยังได้ปันที่ดินส่วนหนึ่งให้เป็นที่ตั้งโรงเรียนประถมศึกษา คือ โรงเรียนวัดโพธิ์หอม และเป็นที่ตั้งของสถานีอนามัย เช่นเดียวกับวัดอีกหลาย ๆ วัดด้วย

วัดโพธิ์หอม เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของตำบลโพธิ์สามต้น ได้รับการอนุเคราะห์ ดูแลจากชาวพุทธในหมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๓ ตลอดมาด้วยดี  ด้วยพลังความสามัคคีความศรัทธา และภูมิปัญญา ที่รักษาและสืบทอดต่อ ๆ กันมา ทำให้วัดโพธิ์หอม มีอาคารเสนาสนะ ปูชนียวัตถุ และสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ดังได้กล่าวแล้ว สมควรที่เยาชนและชาวพุทธวัดโพธิ์หอมจะได้ใส่ใจ หันมาศึกษา เรียนรู้ ทั้งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และภูมิปัญญาด้านอื่น ๆ อีกทั้งต้องสืบทอดไว้เป็นมรดกต่อไปเช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษได้มอบไว้แก่คนรุ่นเรา .