วัดโขดเขมาราม

 สุขเกษมเปรมปรีดิ์      เพราะมีธรรม

 หมู่ที่ ๒  .บ้านขล้อ

 .บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐

โทร. -๓๕๒๕-๕๐๘๐  -๑๘๕๓-๕๒๙๕

                                    พระมหาประสาน สิริภทฺโท  เจ้าอาวาส

            จากประวัติที่พอจะสืบค้นได้ วัดโขดเขมาราม เดิมเป็นเกาะ เป็นดอน เป็นโขด หรือเนินดินที่ชาวบ้านใช้เป็นที่เลี้ยงเป็ด แม้จะเป็นที่ต่ำ แต่ก็มีพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึง จึงเป็นที่พึ่งพิงของเป็ดและคนเลี้ยงได้ ไม่เดือดร้อนนับว่าเป็นสถานที่อันนำความ "ชื่นบานหรรษา" มาให้   และเมื่อชาวบ้านสร้างวัดขึ้นจึงให้ชื่อว่า "วัดโขดเขมาราม" แปลว่า วัดโขดที่มีความชื่นบานหรรษา (คำว่า "เขม" ก็คือ เกษม หมายถึง ปลอดจากห้วงน้ำทั้งสี่ท่วมทับ ได้แก่ กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา) จึงนับว่า  วัดนี้มีชื่อที่ไพเราะและมีความหมายลึกซึ้งยิ่ง           วัดโขดเขมาราม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านขล้อ มีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๘๔ ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ ๑๐๐๘๖  ติดกับลำคลองบางพระครู  มีที่ธรณีสงฆ์สองแปลงเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๐๙๔ และ ๑๐๔๒๖ วัดโขดเขมารามสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.. ๒๔๐๐ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.. ๒๔๑๕ วัดโขดเขมารามนี้ เป็นที่ศรัทธา และเป็นแหล่งรวมใจของชาวบ้าน เจ้าอาวาส พระภิกษุ และญาติโยมได้ช่วยกันทำนุบำรุงกันสืบมา ได้สร้างอาคารเสนาสนะต่าง ๆ  อย่างมั่นคง สวยงาม ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ วัดโขดเขมาราม ยังเป็นวัดที่มีพระภิกษุที่ทรงคุณวุฒิคุณธรรม เป็นที่ยอมรับ โดยเจ้าอาวาสของวัดโขดเขมาราม เคยได้เป็นเจ้าคณะตำบลบ้านขล้อ และเจ้าคณะอำเภอบางปะหันด้วย

ปัจจุบันวัดโขดเขมาราม โดยการปกครองทางคณะสงฆ์ขึ้นกับเจ้าคณะตำบลเสาธง  มีพระมหาประสาน  สิริภทฺโท เป็นเจ้าอาวาส  

เจ้าอาวาสที่พอจะลำดับได้มีดังนี้

            . พระครูวินัย สุนทร (อดีตเจ้าคณะอำเภอบางปะหัน)           . พระอธิการใย

            . พระครูประดิษฐ์สีลวัตร (เปรื่อง)

            . พระอธิการอักษร

. พระสมุห์สมยศ  ฉนฺmธมฺโม     .. ๒๕๒๓                   . พระอธิการม้วน

. พระมหาประสาน  สิริภทฺโท (เปรียญ ๗ ประโยค) ตั้งแต่ พ.. ๒๕๔๑ - ปัจจุบัน

            ปัจจุบัน วัดโขดเขมาราม มีที่ดิน ๒๓ ไร่เศษ เป็นที่ตั้งวัด ๑๓ ไร่เศษ ที่เหลือเป็นโรงเรียนวัดโขดเขมารามประชาประเสริฐวิทย์   มีอุโบสถ หออเนกประสงค์ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง อย่างละ ๑ หลัง กุฏิสงฆ์ทรงไทยแฝด ๑๑ หลัง เมรุ ๑ หลัง (ชำรุด กำลังสร้างใหม่)

วัดโขดเขมราม นอกจากจะเป็นวัดอันเป็นที่รวมจิตใจของชาวพุทธ ใช้ประกอบศาสนกิจตามประเพณีต่าง ๆ เช่นเดียวกับวัดอื่นแล้ว วัดโขดเขมารามยังเป็นแหล่งส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และสร้างความรักความสามัคคีของชุมชนอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแข่งขันเรือยาว โดยวัดโขดเขมาราม มีเรือยาว ๒๔ ฝีพายชื่อ กาไว ๑ ลำ และเรือยาว ๓๐ ฝีพายชื่อเขมิกา ๑ ลำ  เรือยาวทั้งสองลำนี้ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในสนามแข่งเรือตามคุ้งน้ำต่าง ๆ งานศิลปะที่สะท้อนถึงฝีมือทางช่างก็มีหลายอย่าง เช่น โดมที่มียอดเป็นรูปพระปรางค์หน้าบันพระอุโบสถ ศาลาท่าน้ำทรงปั้นหยา (อยู่ในสภาพชำรุด)  โต๊ะหมู่บูชาฝังมุก เป็นต้น

            ปูชนียวัตถุสำคัญของวัดโขดเขมาราม คือ หลวงพ่อรัก เป็นพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้างประมาณ ๓๐ นิ้ว ลงรักหุ้มศิลาสีดำไว้อีกชั้นหนึ่ง ของแก้บนที่ชาวบ้านนิยมคือทองคำเปลวพระภิกษุของวัดโขดเขมารามที่ได้รับความเคารพนับถือเป็นเกจิอาจารย์ ก็คือ หลวงปู่ภัทร หรือพระครูวินัยสุนทร อดีตเจ้าคณะอำเภอบางปะหัน มีการสร้างเหรียญให้เช่าบูชาด้วย  วัดโขดเขมารามเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศล ประกอบศาสนกิจของชาวตำบลบ้านขล้อทั้ง ๕ หมู่ ประมาณ ๔๒๐ ครอบครัว  มีประเพณี "ไหว้วัด" ในวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๒ ด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งโรงเรียนวัดโขดเขมาราม  อบต. บ้านขล้อ และถังประปาหมู่บ้านอีกด้วย

การที่วัดโขดเขมารามมีความเจริญมั่นคงทางวัตถุและทางวัฒนธรรมมากเช่นนี้  ย่อมเป็นเกียรติแก่ญาติโยมที่อุปถัมภ์ และพระภิกษุสามเณรทั้งในอดีตและปัจจุบัน แสดงถึงความรอบรู้ในพระธรรมวินัยและการปฏิบัติดีของภิกษุสามเณรและศีลธรรมของญาติโยมด้วย ]