วัดแก้วตา                                           

ธรรมจักษุ   บรรลุสัจธรรม

เลขที่ ๗๑  หมู่ที่ ๑   ตำบลบางเพลิง

อำเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร. -๓๕๒๔-๒๔๒๒

พระอธิการณัฐพงศ์  ธมฺมทินฺโน  เจ้าอาวาส

วัดแก้วตา  เดิมชื่อว่า "วัดเจ้าตา" สร้างเมื่อประมาณ พ.. ๒๓๒๖   มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่เมื่อ พ.. ๒๔๐๐ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๕  กันยายน พ..๒๔๖๖  เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่ม ริมคลอง  มีเนื้อที่ ๘ ไร่  ๓ งาน  ทิศเหนือและทิศตะวันตกติดคลอง ทิศใต้และทิศตะวันออกติดถนนสาธารณะ   

เจ้าอาวาสที่พอจะสืบทราบนามได้มีดังนี้

. หลวงพ่อนูน                   .. ๒๔๐๐ - ๒๔๐๒

. หลวงพ่อชื้น                  .. ๒๔๐๓ - ๒๔๑๙

. หลวงพ่อบุญช่วย           .. ๒๔๒๑ - ๒๔๒๔

. พระอาจารย์เชื่อม          .. ๒๔๒๔ - ๒๔๖๔

. พระอาจารย์ ชั้น            .. ๒๔๗๐ - ๒๔๗๔

. พระอาจารย์ประดิษฐ์    .. ๒๔๗๔ - ๒๔๘๓

. หลวงพ่อเถื่อน               .. ๒๔๘๓ - ๒๔๙๘

. พระอาจารย์ไทร            .. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๘

. พระครูน้อม กวิสโร       .. ๑๕๑๐ - ๒๕๓๘

๑๐. พระอธิการณัฐพงศ์ ธมฺมทินฺโน    ๒๕๔๕ -

            ปูชนียวัตถุสำคัญของวัดแก้วตาคือ หลวงพ่อขาว เป็นพระพุธรูปประธานในพระอุโบสถปางสมาธิ หน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว  เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านโดยทั่วไป ของแก้บนที่นิยมกันมาก คือ พวงมาลัยดอกดาวเรือง

            วัดแก้วตาเป็นที่บำเพ็ญกุศลและประกอบศาสนกิจของของชาวพุทธหมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางเพลิง  ชาวพุทธวัดแก้วตาได้ดูแล อุปถัมภ์บำรุงวัดแก้วตาอย่างสม่ำเสมอตลอดมา ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอาคารเสนาสนะต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เช่น  พระอุโบสถ กุฏิ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์  ฌาปนสถาน  สิ่งก่อสร้างอันเป็นมรดกทางช่างที่น่าสนใจ คือ ศาลาการเปรียญที่สร้างด้วยไม้ และธรรมมาสน์เก่าแก่อายุนับร้อยปี    ประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของชาวพุทธวัดแก้วตา คือ "การอยู่ปริวาสกรรม" อันเป็นกิจของพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย  ซึ่งจะจัดขึ้นที่วัดแก้วตา ในวันที่ ๑-๑๐  มิถุนายนของทุกปี จะมีพระสงฆ์ และชาวพุทธจากที่อื่น ๆ มาร่วมปฏิบัติ บำเพ็ญกุศลจำนวนมาก

            วัตถุมงคลสำคัญที่วัดแก้วตาเคยได้จัดสร้างคือ "เหรียญหลวงพ่อเขียว-หลวงพ่อขาว"เป็นเหรียญพระพุทธรูปทั้งสองด้าน มีสองสี คือสีเขียวด้านหนึ่ง และอีกด้านหนึ่งสีขาว เป็นวัตถุมงคลที่ชาวบ้านเชื่อถือกันในทางอยู่ยงคงกระพัน        วัดแก้วตาเป็นวัดที่สงบร่มรื่นวัดหนึ่ง  เพราะมีพื้นที่จำนวนมากติดกับคลอง นอกจากนี้ยังมีต้นไม้ใหญ่อีกหลายต้น โดยเฉพาะต้นตะเคียนทอง ๓ ต้น ที่มีขนาดใหญ่มาก               วัดแก้วตา ก็เช่นเดียวกับวัดทั่วไป คือเป็นที่บำเพ็ญกุศล ประกอบศาสนกิจตามประเพณีต่าง ๆ  เป็นศูนย์ร่วมจิตใจของชาวพุทธและคนในชุมชน  นอกจากนี้ยังได้ปันที่ดินส่วนหนึ่งให้เป็นที่ตั้งของสถานีอนามัย และโรงเรียนประถมศึกษา คือโรงเรียนวัดแก้วตาอีกด้วย.

 

                        "แก้ว-ตา"มีค่าล้ำคำนึง

            "แก้ว" พระรัตนตรัยพึง     เปรียบไว้

            "ตา" เพ่งพินิจถึง                          ธรรมจัก-  ษุแฮ

            ชาวพุทธพึงเพ่งให้                      ถูกแท้เห็นธรรม.