วัดดาวคะนอง

สพฺพทานํ  ธมฺมทานํ  ชินาติ

การให้ธรรมะ  ชนะการให้ทั้งปวง

 เลขที่ ๒๕  หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์สามต้น

อำเภอบางปะหัน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐

พระ   อธิการเสวก   เจ้าอาวาส

            วัดดาวคะนองเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง เชื่อว่าสร้างมาตั้งแต่ประมาณปี  .. ๒๓๐๐

สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา   เดิมเรียกว่า "วัดปากคลอง"  ได้วิสุงคามสีมาเมื่อ.. ๒๓๐๘

วัดดาวคะนองเป็นวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากวัดหนึ่ง คือมีเนื้อที่ถึง ๔๑ ไร่ ๑ งาน  ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดกับคลองชลประทาน   ทิศเหนือติดต่อกับโรงเรียนวัดดาวคะนอง และที่อยู่ของชาวบ้าน  ทิศตะวันออกเป็นถนน ต่อออกไปเป็นทุ่งนา

            มีเรื่องเล่าสืบกันมาว่า เมื่อคราวที่สร้างพระอุโบสถหลังเดิมนั้น ในพิธียกช่อฟ้า อุโบสถเกิดเหตุอัศจรรย์คือ  มีดาวหลายดวงปรากฏบนท้องฟ้า เห็นได้ชัดเจนมากแม้เป็นเวลากลางวัน จึงเรียนวัดนี้ว่า วัดดาวคะนอง สืบมาจนทุกวันนี้

            วัดดาวคะนอง เป็นที่ประกอบศาสนกิจของชาวตำบลโพธิ์สามต้น หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒  เป็นวัดที่ร่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่เก่าแก่ อายุนับร้อยปีอยู่หลายต้น  นอกจากนี้ยังมีศาลาท่าน้ำรูปทรงสวยงามมาก ทำดัวยไม้ อยู่ที่ริมลำคลอง  มีสะพานต่อเชื่อมมาจากศาลาแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าได้ชำรุดทรุดโทรมไปมากแล้ว เพราะไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากปัจจุบันไม่มีการสัญจรทางน้ำ

แล้ว  ผู้คนใช้ถนนหน้าวัดทางทิศตะวันออกเป็นส่วนมาก และ หากจะต้องบูรณะให้มีสภาพ

สวยงามดังเดิมคงต้องใช้งบประมาณไม่น้อย

            สถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกอย่างหนึ่งของวัดดาวคะนอง คือศาลาตรีมุข  เป็นศาลาที่เชื่อมกับศาลาการเปรียญ  มีมุขทั้งสามด้าน เป็นศาลาไม้ค่อนข้างเก่าแก่  มีรูปทรงและสัดส่วนที่งดงามอย่างยิ่ง  นับเป็นฝีมือช่างที่หาชมได้ยากอีกแห่งหนึ่ง

            วัดดาวคะนองเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายก็เพราะมีประพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านรู้จักและให้ความเคารพนับถือมาก  เรียกกันว่า "หลาวงพ่อโตวัดปากคลอง" เป็นพระพุทธรูปขนาดค่อน

ข้างใหญ่ หน้าตักกว้าง ๘ ศอก ปางมารวิชัย  อยู่ในพระวิหาร

            หากใครไปวัดดาวคอนองจะพบโรงละเก่าแก่ ซึ่งก็ชำรุดใช้การเกือบไม่ได้แล้วเช่นกัน แต่ก็เป็นร่องรอยที่บอกให้ทราบว่า เคยมีการแสดงละครที่วัดแห่งนี้บ่อยมากเพราะเป็นที่รู้กันว่า การแก้บนหลวงพ่อโตนั้น จะต้องแก้บนด้วยละคร  ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ๑๐ กว่าปีที่แล้วขึ้นไป จะมีละครมาแสดงบ่อยอยู่เสมอ จึงต้องสร้างเป็นโรงละครมาตรฐานไว้ไห้แก่ผู้ที่มาแก้บน  แต่ปัจจุบัน จะมีละครใบ้ หรือรูปปั้นละครมาแก้บนเป็นส่วนมาก  โรงละครที่ชำรุดจึงไม่มีการบูรณะ

            วัดดาวคะนอง เป็นวัดที่มีอาคารเสนาสนะ สะอาด สวยงาม ครบถ้วน มีทั้งพระอุโบสถหอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ กุฏิพระสงฆ์ และฌาปนสถาน  ชาวพุทธวัดดาวคะนอง พระภิกษุสามเณรและเจ้าอาวาสได้บำรุงดูวัดสืบต่อกันมาโดยตลอด  เจ้าอาวาสที่พอจะสืบทราบนามได้ มีดังนี้

. พระเอี่ยม                                           . พระใย

. พระเปลื้อง    (.. ๒๔๘๗)                   . พระปลิก  สุมโน

. พระพระถ้วย                                     . พระรอด

. พระเปลื้อง                                        . พระแจ่ม

. พระเทพ   .. ๒๕๑๕ - ๒๕๑๖           ๑๐. พระยง  ติสฺโร  .. ๒๕๑๖

เจ้าอาวาสปัจจุบันคือ  พระอธิการเสวก  ธมฺมวโร  ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส  มาตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๓๖ 

วัดดาวคะนองเคยสร้างวัตถุมงคล เป็นเหรียญหลวงพ่อโต   พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดดาวคะนอง  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็นที่นับถือศรัทธากันโดยทั่วไป

วัดดาวคะนอง  นอกจากจะเป็นที่ประกอบศาสนกิจ  บำเพ็ญกุศล  ของชาวพุทธแล้วยังสนับสนุนการศึกษาอย่างเต็มที่  โรงเรียนวัดดาวคะนอง  เป็นโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสที่มีชื่อเสียงสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพเป็นที่รู้จักกันดีอีกแห่งหนึ่ง

แม้ว่าวัดดาวคะนอง จะไม่มีโทรศัพท์  แต่ก็มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย  มีอาคารเสนาสนะครบถ้วน  ใช้ประกอบศาสนกิจต่าง ๆ ได้อย่างไม่ติดขัด  ซึ่งผู้ประสงค์จะติดต่อวัดดาวคะนอง   สามารถติดต่อได้ทุกเวลา.