นักธรรม ชั้นตรี

ผลการค้นหา พระนครศรีอยุธยา
พบรายการทั้งหมด 349 รายการ
หน้าที่ 1
พบ 100 รายการ
รายการที่ 0 ถึง 100

 

เลขที่

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

อายุ

พรรษา

สังกัดวัด

อำเภอ

สำนักเรียนคณะจังหวัด

อย ๒๑๔๗/๐๐๐๑  สามเณรดัสกร    สมนึก  16    พนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๐๒  สามเณรคมกริช    นาพูน  16    พนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๐๓  สามเณรปัญญา    แม้นชื่น  15    พนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๐๔  สามเณรชัยณรงค์    จันมาลัง  14    พนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๐๕  สามเณรวิรพรรณ    วิชัยวงค์  14    พนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๐๖  สามเณรอมร    ไสวงาม  14    พนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๐๗  สามเณรธีระวุฒิ    บัวพรมมา  14    พนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๐๘  สามเณรพิทยา    ประทุมชัน  14    พนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๐๙  สามเณรอธิวัฒน์    เฮ้าทา  14    พนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๑๐  สามเณรวันชัย    สีทาพล  14    พนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๑๑  สามเณรธวัชชัย    จันทร์ทองใส  14    พนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๑๒  สามเณรสนั่น    อะโนวัน  13    พนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๑๓  สามเณรมนตรี    ขันซ้าย  13    พนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๑๔  สามเณรฉัตรชัย    สวรรค์ขวัญ  13    พนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๑๕  สามเณรสุขสันต์    มะลัย  13    พนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๑๖  สามเณรเทพประทาน    สีทับ  13    พนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๑๗  สามเณรอำพล    อ่อนบ้านแดง  13    พนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๑๘  สามเณรวิชัย    พิมพ์เวียง  13    พนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๑๙  สามเณรวิชัย    จันทร์ทองใส  13    พนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๒๐  สามเณรวิทวัช    เจริญสุข  13    พนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๒๑  สามเณรกิตติภูมิ    ช่วยสัตย์  13    พนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๒๒  สามเณรธีรชัย    นาโพธิ์  12    พนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๒๓  พระสุวัฒน์  สปฺปญฺโญ  ศรีสุภา  22  สุวรรณดาราราม  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๒๔  พระชาตรี  ญาณธโร  สุวรรณทัศน์  33  รัตนชัย  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๒๕  พระโอภาส  โอภาโส  ศิริโภคา  22  รัตนชัย  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๒๖  พระบุญลาภ  สิริธมฺโม  นักคัด  24  เกาะแก้ว  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๒๗  พระเอก  สุทฺธิปญฺญา  ศรีนวล  24  ประสาท  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๒๘  พระวิทยา  จนฺทสุโภ  เมืองมาร  24  ประสาท  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๒๙  พระสมหมาย  อสฺสโว  พยุงดี  27  หันตรา  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๓๐  พระสมชาย  ฐานรโต  สังวาลยเพชร  30  พระญาติการาม  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๓๑  พระชาติชาย  คุตฺตจิตฺโตน  ติษฐเรืองเดช  23  พระน  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๓๒  พระฐิติวัฒน์  อภินนฺโท  จั่นเพชร  37  ใหญ่ชัยมงคล  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๓๓  พระบุญช่วย  สุวโจ  โมกหอม  26  ใหญ่ชัยมงคล  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๓๔  สามเณรกรวิทย์    กลิ่นธูป  17    ใหญ่ชัยมงคล  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๓๕  พระวันจันทร์  กตญาโณ  สุพลา  24  ดุสิดาราม  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๓๖  พระทิวากรณ์  ฐานาตโส  เกษมสวัสดิ์  39  กล้วย  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๓๗  พระสันติ  สิริธมฺโม  ศรีมกรบุตร  30  มเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๓๘  พระพีระจิต  จารุธมฺโม  แซ่เล้า  43  มเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๓๙  พระสมศักดิ์  ปคุณธมฺโม  ไชยแสนท้าว  40  มเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๔๐  พระชานนท์  ติกฺขปญฺโญ  วิริยะกุล  30  มเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๔๑  สามเณรอภิรักษ์    วรรณเวศ  17    มเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๔๒  พระศันสนัย  กมโล  จั่นบุญมี  22  ช่างทอง  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๔๓  พระนัฐวุฒิ  นนฺทิโย  วสันตศิริ  26  ช่างทอง  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๔๔  พระจักรี  ปญฺญาวโร  ฤกษ์ชื่น  26  ช้าง  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๔๕  พระสำราญ  อรุโณ  อุ่นกอง  64  กลางปากกราน  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๔๖  พระบุญรอด  ขนฺติโก  ปุนภพถาวร  44  ขุนพรหม  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๔๗  พระปิยะ  ปิยธมฺโม  สันตยานนท์  32  ขุนพรหม  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๔๘  พระทวีวิทย์  จารุวํโส  ปานทอง  25  บางกะจะ  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๔๙  พระมานิตย์  เขมจาโร  คำเอก  34  สำเภาล่ม  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๕๐  พระพนม  ปภากโร  วงษ์ศรีทา  29  พุทไธศวรรย์  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๕๑  พระอนนท์  อานนฺโท  หลาวเพ็ชร  27  กษัตราธิราช  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๕๒  พระคมกร  ภทฺทโก  ฉัตรอภิรัตนกุล  25  กษัตราธิราช  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๕๓  พระวรวัฒน์  เตชปญฺโญ  สุทธิลักษณ์  29  พระงาม  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๕๔  พระวิชัย  อนุตฺตโร  มะโนชาติ  30  วรโพธิ์  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๕๕  พระอนันต์  อิสฺสโร  ศรีทอง  30  วรโพธิ์  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๕๖  พระสมภพ  ถาวโร  นุชดารา  50  กลางคลองสระบัว  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๕๗  พระอนุพล  อคฺคธมฺโม  พัชรวรานนท์  38  ตึก  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๕๘  พระปิยวัฒน์  ตปวฑฺฒโน  วงศ์เกตุ  46  อินทาราม  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๕๙  พระมานิตย์  วุฑฺฒิมโน  ช่วยทอง  23  อินทาราม  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๖๐  พระคงฤทธิ์  อภิวํโส  แซ่โหล  56  มหาโลก  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๖๑  พระชลอ  ฐิตโสภโณ  ดำรงค์  33  กุฎีทอง  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๖๒  พระโสผาด  สํวโร  พัธ  33  กุฎีทอง  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๖๓  สามเณรอารักษ์    เกตุทอง  19    กุฎีทอง  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๖๔  พระศิลา  สีลเตโช  ร่มลำดวน  33  ท่าโขลง  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๖๕  พระธีรวุฒิ  ธีรวุฑฺโฒ  หวังดี  20  หน้าพระเมรุ  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๖๖  พระชนินทร์  ชาคโร  พานแก้ว  21  ศาลาปูน  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๖๗  พระสิทธิชัย  สิทฺธิชโย  เอกอิ่มผล  21  เชิงท่า  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๖๘  พระสุเทพ  เตชพโล  อรุณวาว  28  โพธิ์เผือก  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๖๙  พระวัลลพ  สิริปุญฺโญ  กร่ำเจริญ  24  โพธิ์เผือก  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๗๐  สามเณรเสกสรรค์    เกตุโชติ  15    โพธิ์เผือก  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๗๑  สามเณรวีรวัฒน์    วงษ์ปิติรัตน์  19    ตองปุ  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๗๒  พระนพนัย  กนฺตสีโล  เฉลิมนัย  23  ป้อมรามัญ  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๗๓  พระรัชชานนท์  นรินฺโท  จิตรีมิตร  35  ป้อมรามัญ  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๗๔  พระธีรพงษ์  ฐิตามโร  จาราช  41  16  ไผ่โสมนรินทร์  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๗๕  พระวัชระ  ปญฺญาวุฑฺโฒ  พิมพ์ประสาน  44  ไผ่โสมนรินทร์  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๗๖  สามเณรจ๋า    แช่มัว  20    เวฬุวัน  มหาราช  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๗๗  พระเอกชัย  นนฺทสาโร  จำเนียรทอง  21  คลองบุญ  มหาราช  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๗๘  พระเอกรัตน์  กนฺตวีโร  เฉลิมขวัญ  23  โพธิ์ทองหนองจิก  มหาราช  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๗๙  พระจักรพงษ์  ธมฺมธโร  ผดุงแพทย์  25  เจ้าปลุก  มหาราช  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๘๐  พระทองศรี  อธิปญฺโญ  ชอบทอง  35  วัดบางสงบ  มหาราช  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๘๑  พระวัชระ  กนฺตธมฺโม  บัวชูใบ  25  วัดบางสงบ  มหาราช  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๘๒  พระฌาณราเมศวร์  ญานวโร  กลมกล่อม  39  อุโลม  มหาราช  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๘๓  พระทัศนัย  ทศฺสนธมฺโม  รุ่งศิริ  23  อุโลม  มหาราช  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๘๔  พระไพศาล  ปิยสีโล  เกษสลวย  43  สุวรรณเจดีย์  มหาราช  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๘๕  พระประสงค์  ถาวรธมฺโม  ผ่องใส  30  สุวรรณเจดีย์  มหาราช  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๘๖  พระธนา  ฐานิสฺสโร  มโนน้อม  23  สุวรรณเจดีย์  มหาราช  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๘๗  พระเสงี่ยม  ชุตินฺธโร  เสมพิพัฒน์  53  11  โพธิ์ประสิทธิ์  มหาราช  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๘๘  พระชม  ปญฺญาธโร  สว่างเมฆ  71  โพธิ์ประสิทธิ์  มหาราช  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๘๙  พระสมพาน  เขมจาโร  ผลิผล  34  โพธิ์ประสิทธิ์  มหาราช  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๙๐  สามเณรเอกพรรณรักษ์    เอี่ยมสีทอง  16    โพธิ์ประสิทธิ์  มหาราช  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๙๑  พระสาธิต  ปุณณวุฑโฒ  สุขแสงจันทร์  21  เทพสุวรรณ  มหาราช  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๙๒  พระอำนาจ  สจฺจาสโภ  คงมะกล่ำ  23  กลางทุ่ง  มหาราช  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๙๓  สามเณรสุพจน์    พุ่มเรือง  14    กลางทุ่ง  มหาราช  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๙๔  พระเลี่ยม  ปสนฺนมโณ  มงคลฉัตร์  56  ท่า  มหาราช  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๙๕  พระสมศักดิ์  ปญญภาโค  พรหมรัศมี  55  กลาง  ท่าเรือ  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๙๖  พระวิเชียร  สิริธมฺโม  แก้จินดา  37  แคอรัญญิก  ท่าเรือ  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๙๗  พระเสรี  อาภทฺธโร  หมู่สะแก  25  ช้าง  ท่าเรือ  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๙๘  พระสมยศ  ฐานธมฺโม  พรหมชาติ  40  แดง  ท่าเรือ  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๐๙๙  พระมานพ  สุขิโต  ระกำ  45  ตำหนักภาวนาราม  ท่าเรือ  พระนครศรีอยุธยา  
อย ๒๑๔๗/๐๑๐๐  พระธวัช  อติธมฺโม  เกษกาญจน์  47  ทุ่งมน  ท่าเรือ  พระนครศรีอยุธยา  

 


พัฒนาเครือข่ายความรู้ คู่คุณธรรม :: ติดต่อ  พระใบฎีกาแก้ว อรูโณ

ศูนย์การเรียนชุมชนวัดโคก ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220


กลับไปหน้าหลักวัดโคก...
กลับไปหน้าแรก <<< WatKhok.com >>>